16 punkter för ett övergångsprogram

Vänstern är kraftigt tillbakaträngd av högerns nyliberala offensiv som pågått i närmare trettio år. Nu när nyliberalismen avmattas som politisk kraft och en mörkblå höger med starkt drag av högerpopulism har tagit över det politiska initiativet upplevs vänstern i bred bemärkelse som passiv och svag.

Detta är i mycket sant. En av orsakerna till detta menar jag är vänsterns brist på idéer och utopi om en annan bättre värld. Efter alla år av nederlag är idag vänstern desorganiserad och utan självförtroende. En av de viktigaste orsakerna är just bristen på utopi men också frånvaron av politiska krav som kan synas i sig och vid första anblicken vara omöjliga eller utopiska.

Men vänstern kan aldrig vinna något bestående om den inte kan presentera ett program för vad den vill göra. Inte bara för dagen utan ur ett längre perspektiv. Vänstern behöver en utopi, en vision. Nedanstående sexton punkter är ett försök att formulera ett sådant program. Det finns säkert att invända mot det. Mot formuleringar och det finns säkerligen förslag att lägga till. Varför inte börja en sådan debatt nu för oavsett hur den kommande regeringen kommer att se ut kommer det bli politik som lutar mot höger och inte vänster.

 1. Återför skolan i offentlig/statlig regi. Satsa resurserna på utbildning och lärarna. Mindre klasser och ett system med tre terminer för att minska stressen.
 2. Fasa ut vinstintressen inom vård och omsorg. Ge personal och brukare avgörande inflytande över verksamheten.
 3. En samlad infrastruktur med en huvudman.
 4. Följ P-O Edins förslag om en restaurering av välfärdsstaten genom en upplåning på 120 miljarder (3 % av BNP) årligen för investeringar i skola, sjukvård, integrationen och bostadsbyggande samt infrastrukturen. Detta under en period av 20 år.
 5. Lämna den nyliberala tvångströjan med budgettak etc. då investeringar ger jobb som ger ökade skatteintäkter.
 6. Sätt full sysselsättning som det politiska primära målet då det kittar samman samhället. Låt den offentliga sektorn växa, det finns stora viktiga arbetsuppgifter som inte är vinstgivande, men viktiga ur samhällsperspektiv.
 7. Satsning på kultur och bildning. Förnyelse av public service bort från kommersialism.
 8. Arbetstidsförkortning till motsvarande sex-timmarsdagen. Detta kan ske genom längre semester, kortare arbetsvecka eller anpassad arbetstid. Avgörande skall vara löntagarnas behov inte företagens vinstmaximering.
 9. Ta bort skillnaden mellan arbete och pension som inkomst. Flexibel pensionsålder där människor med behov kan sluta tidigare medan andra som kan jobba o vill jobba längre kan göra det utan ekonomisk bestraffning som sker idag för den som lämnar yrkeslivet tidigare.
 10. Nytt skattesystem som beskattar kapitalintäkter och förmögenheter och inte i första hand inkomst av arbete. Ett nytt skattesystem måste ha en progressivitet så det fungerar omfördelande.
 11. Säkerställ ett hållbart arbetsliv. Minimera riskerna i arbetslivet, i fysisk och psykisk arbetsmiljö. Gör Sverige till ledande inom arbetslivsforskning.
 12. Ökad kontroll och reglering av finansmarknaden. På sikt övervägande om nationalisering av bankväsendet.
 13. Inse att vi inte kan leva som vi gör nu långsiktigt utan ta fram ett program för det samhälle vi vill se om 30-50 år. En klimatpolitik som på längre sikt bryter beroendet av fossila bränslen. Premiera forskning och innovation på klimatområdet, men med en helhetssyn.
 14. Bryt med storstadsperspektivet och minska skillnaden mellan stad och land. Inför gratis kollektivtrafik för att minska beroendet av individuella trafiklösningar. Premiera nya bränslen som inte påverkar klimatet negativt. El-bilar och hybrider flyttar miljö och klimatpåverkan till den tredje världen.
 15. Målsättningen skall vara ett samhälle där klassklyftor minskar och demokrati, solidaritet och rättvisa är politiska grundvärderingar för varje politiskt beslut. Klassperspektivet skall vara ryggraden i alla politiska förslag och reformer.
 16. Att maktinnehavet inte är ett mål i sig utan verktyget för samhällsförändring.

Sexton punkter, sexton förslag till politisk förändring eller sexton idéer att diskutera.

För ska högerns tolkningsmonopol brytas måste vi våga utmana oss själva och våra idéer. Formulera ett program för samhällsförändring. Resurserna finns i samhället för att förverkliga var och en av dessa punkter menar jag. Felet är att samhällets resurser ligger i fel händer. De tio rikaste procenten innehar sjuttiofem procent av landets rikedomar.

Det är reformismens själ att våga tänka, våga ta steget och utmana det rådande. Inte alltid välja det minst dåliga utan söka formulera det bästa ur vårt perspektiv.

Ingemar E. L. Göransson

You May Also Like