– Vi ser att de satsningar vi gjort ute i verksamheterna nu ger resultat, och det är tillfredsställande, säger Susanne Englund, skolchef för grundskolan på Eskilstuna Kommun. På bilden syns Årbyskolan där man numera arbetar med så kallat tvålärarskap, ett upplägg som ger eleverna ökad tillgång till stöd och hjälp av lärare under lektionstid…

Satsningar på att förbättra studieresultaten hos eleverna i Eskilstunas grundskola

Inom den kommunala grundskolan i Eskilstuna gör man just nu stora satsningar på att förbättra studieresultaten hos eleverna och öka gymnasiebehörigheten. Fokus för satsningarna ligger på kärnämnena matematik, svenska och engelska och ser olika ut beroende på vilka behov och utmaningar som respektive skola och elevgrupp har. Planer för respektive skola tas fram och följs upp i nära samarbete med rektorer, lärare och utvecklingsenheten på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Nyligen kunde man se att gymnasiebehörigheten bland eleverna i årskurs 9 i de kommunala skolorna under hösten ökat med två (2) procentenheter. Omsatt i antal handlar det om drygt 60 elever, eller två stora klasser.

– Vi ser att de satsningar vi har gjort ute i verksamheterna ger resultat. Det är tillfredsställande, och nu när vi fått ett kvitto på att insatserna fungerar kommer vi att fortsätta med dessa satsningar och även se hur vi kan utveckla dem vidare, säger Susanne Englund, skolchef för grundskolan på Eskilstuna Kommun.

Susanne Englund.

Mer stöd och hjälp under lektionstid

På Årbyskolan arbetar man med tvålärarskap i matematik för eleverna i årskurserna 7 till 9, det vill säga att det är två behöriga lärare i klassrummet. Man har också tvålärarskap i engelska, men där har lärarna valt att dela på klasserna, vilket innebär att lektionerna hålls i mindre grupper om 10 till 12 elever med en lärare. I svenska och svenska som andraspråk väljer man att arbeta i än mindre grupper om 6 till 10 elever. Detta upplägg ger eleverna ökad tillgång till stöd och hjälp av lärare under lektionstid.

Årbyskolan har också fyra stycken mentorer på heltid i årskurs 7 till 9, en för varje årskurs och en som arbetar övergripande där behovet är som störst. Heltidsmentorerna arbetar med den sociala delen av skolans uppdrag; följer upp frånvaro, stöttar elevernas sociala utveckling, samverkar med vårdnadshavare och andra aktörer, reder ut konflikter med mera. Mentorerna är också en stor del av elevernas kunskapsmässiga utveckling. Tillsammans med undervisande lärare stöttar de eleverna på olika sätt.

Läskunniga redan i förskolan

– Vi tror på långsiktigt, systematiskt arbete och tidiga insatser. Vi har landat i att läsning och språkutveckling i alla ämnen är av avgörande betydelse för den fortsatta skolgången, och under höstterminen inledde vi under 2023 ett arbete i våra förskoleklasser med ambitionen att de allra flesta eleverna ska vara läskunniga redan inför årskurs 1, berättar Elin Härnby, rektor på Årbyskolan i Eskilstuna.

Elin Härnby.

Läs också:

Gymnasiebehörigheten i Eskilstuna upp med två procentenheter

Mer tillgänglig undervisning med robotar i Eskilstunas skolor

Marknadsskolan har spätt på segregationen

You May Also Like