Foto: Rolf Waltersson.

Kommunfullmäktige i juni: Majoriteten anser viktigare spara än ta itu med eftersatta behov

Den 12-13 juni fattade kommunfullmäktige beslut om årsplan (budget) för 2020. Den politiska majoriteten består av socialdemokrater, moderater samt centerpartiet. Debatten startar med att gruppledarna håller ett inledningsanförande som sedan efterföljs av en debatt.

Jimmy Jansson (S) inleder med en problembeskrivning samt betona områden som majoriteten har att ta hänsyn till:

– Hög arbetslöshet, bostadsbrist. Övervältring från staten till kommun genom till exempel förändringar i regelverket för sjukskrivning som medför ökade socialbidragskostnader. I kommunen finns stora behov som kräver stora resurser. Vi måste prioritera precis som i en familj – har familjen inte pengar sån kan man inte skaffa alla TV kanaler. Kommunens budget på 6,5 miljarder kronor räcker inte till allt, vi måste sälja delar av våra tillgångar.

Jari Puustinen (M):

– Vi måste ha ett överskott i våra finanser (alltså spara) inför sämre tider, slå vakt om välfärden genom att först satsa på att få fler i arbete. Fler elever skall lämna skolan med godkända betyg.

Arne Jonsson (C):

– Mångfalden är viktig i vår kommun, ekologiskt och socialt hållbar planering genom satsning på sol- och vindkraft och övrig förnyelsebar energi.

Efter att den politiska majoriteten presenterat sin budget samt föreslagit att den skall godkännas är det oppositionens gruppledare som står i tur för deras anförande. Turordningen sker efter partistorlek.

Kim Fredriksson (SD):

– Personalen i kommunal verksamhet är underfinansierad och har under många år varit drabbade av besparingar. Fler resurser krävs för att komma tillrätta med problemen inom förskola skola, äldrevård. Människor måste bort från bidrag och komma i arbete alla ska vara med och bidra.

Fredriksson citerar Albert Einstein “alla är genier men om du ber en fisk att den skall klättra så kommer den att känna sig dum och känna sig misslyckat resten av livet”. Citatet hänsyftar till kommunens oförmåga att ge rätt utbildning till rätt person.

Maria Chergui (V):

– Klyftorna ökar i vår kommun och i det svenska samhället. Eskilstuna och landet behöver politiker som med konkreta förslag visar att de vill och vågar omfördela de ekonomiska resurserna. Det är oacceptabelt att den politiska majoriteten föreslår besparingar på 44 miljoner inom barnomsorgen.
Skolan, äldrevårdens är i behov av politiker med ambitioner och vilja inte politiker som vill efterlikna bank direktörer. Kommunen överskottsmål (alltså sparande) är inte möjlig när vi har så många eftersatta behov.

Stefan Krstic (L):

– Utbildning är grunden för vår demokrati. Därför är det oroväckande att alltför många elever lämnar skolan utan godkända betyg.

Liberalerna föreslår fler lärare och elevassistenter. Kriminaliteten skall “utplånas målmedvetet likt en rysk stridsvagn” som mejar ner all kriminalitet ända in i kaklet. I deras budget anslås 100 miljoner för att komma tillrätta med bilköerna i kommunen.

Lotta Jonsson (KD):

– Barnen är prioriterade i vår budget. Vi vill minska barnstorleken inom förskolan genom en ökad skolpeng till förskolan. Det förebyggande sociala arbetet måste prioriteras.

KD förslår en föräldrautbildning för nyanlända. Kommunen måste bli bättre på att vara behjälpliga vid nyetablering för småföretagare.

Mariella Lahti (MP):

– Alla utsläpp är lokala. Miljöpartiet vill att de kommunala bolagen vinster i större utsträckning skall stanna i bolagen för att investeras i miljöförbättringar. Barngrupperna inom förskolan skall minskas.

En tydlig skillnad mellan majoriteten och oppositionen är synen på behoven inom förskolan. Behov av skilda slag är eftersatta där det kamerala perspektivet dominerar att “hålla budget” är viktigare än ta itu med eftersatta behov.

Att spara för kommande behov anses av främst vänsterpartiet som ogörligt. Eftersatta behov försvinner inte. De har en tendens att bli större och därmed kostsammare för den kommunala ekonomin.

Lennart Clarstedt,
eFOLKETs kommun- och landstingsreporter

You May Also Like