Hultqvist vill köra över egna partiets kongressbeslut

S-kongressen: Förbjud kärnvapen!

eFOLKET har i många artiklar belyst FN-konventionen om förbud av kärnvapen, som antogs den 7 juli. Bland annat har sprickan mellan utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist uppmärksammats. Men vad har då partiets högsta beslutande organ sagt i frågan?

På Socialdemokraternas kongress 8 – 12 april i år antog ombuden dokumentet Trygghet i en ny tid – Politiska riktlinjer. Dokumentet är på närmare 40 sidor och stakar ut den politik som partiet ska driva fram till nästa kongress.

I kapitlet Global utveckling för fred och rättvisa framhålls behovet av att FN får ett starkare stöd. Sedan kommer ett avsnitt om nödvändigheten av ett kärnvapenförbud och om hur Sverige är pådrivande i processen:

”Efter år av stagnerande arbete för kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som kärnvapenfria zoner kan bli aktuellt som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. Vårt mål är en kärnvapenfri värld.”

Här finns synbart inga formuleringar som skulle kunna innebära olika tolkningar om vad Socialdemokraterna tycker i frågan om kärnvapenförbud, och det är den linjen som Margot Wallström och Sverige har drivit under förhandlingarna i FN.

Peter Hultqvist har inte dolt att han är mycket ovillig till att regeringen ska signera FN-konventionen, då han tycks inse att den nära militära relationen till Nato och USA kommer att äventyras. Ett budskap som också framförts från Nato och USA:s militärledning.

Har då försvarsministern något stöd från kongressen för sin uppfattning? Ja, det har han men det är med uppenbart vagare formuleringar än de tydliga skrivningarna om kärnvapenförbudet. Under kapitlet Ett stärkt försvar med fortsatt militär alliansfrihet står följande:

”Försvars- och säkerhetssamarbete med länder, regioner och organisationer i vår närhet ska fördjupas. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt. Den transnationella länken förblir viktig. EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas, liksom samarbetet kring säkerheten i Arktis.”

Nato nämns endast när det fastlås att Socialdemokraterna säger nej till medlemskap och det militära samarbetet med USA täcks enbart av formuleringen om den transatlantiska länken.

Oenigheten mellan utrikesministern och försvarsministern mynnade ut i att FN-konventionen och dess konsekvenser ska analyseras. Hur det kommer att sluta vet vi inte men om kongressens politiska riktlinjer ska gälla, råder det knappast någon tvekan om att S-ledningen och regeringen är skyldiga att ställa sig bakom kärnvapenförbudet.

Tommy Jansson

You May Also Like