Rinmangymnasiet – en av flera kommunala gymnasieskolor i Eskilstuna…

Färre elever tog examen på de kommunala gymnasieskolorna i Eskilstuna jämfört med i fjor

​Examensgraden inom den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna har minskat jämfört med förra året. Trygghets- och säkerhetsarbetet är fortsatt ett prioriterat område och arbete pågår för att få en ekonomi i balans. Det är några av de delar som redovisas i delårsrapport nummer 2 i år för den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna.

Preliminära siffror visar att 87 procent av eleverna i den kommunala gymnasieskolan tog gymnasieexamen från ett nationellt program under 2022. Motsvarande siffra 2021 var 93 procent, vilket då var 1 procent över rikssnittet.

Fortfarande presterar flickorna högre än pojkarna – både vad gäller examensgrad, genomsnittliga betygspoäng och grundläggande högskolebehörighet.

– Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom gymnasieskolan för att jämna ut skillnaden mellan flickors och pojkars resultat, säger Robin Tannarp (M), ordförande i Gymnasienämnden.

Robin Tannarp (M), ordförande i Gymnasienämnden i Eskilstuna

Fortsatt analysarbete krävs

På yrkesprogrammen tog 89,5 procent av eleverna gymnasieexamen, vilket ungefär är på samma nivå som 2021. På de högskoleförberedande programmen tog 85 procent av eleverna en gymnasieexamen, vilket är en minskning jämfört med förra året (92 procent).

Andelen elever på yrkesprogrammen med grundläggande högskolebehörighet har ökat till 36 procent jämfört med förra året då motsvarande siffra var 31 procent.

En effekt av pandemin?

– Yrkesprogrammen har haft mer av sin undervisning på plats under pandemin jämfört med de högskoleförberedande programmen som haft mer fjärr- och distansundervisning. Det är viktigt att vi fortsätter analysarbetet för att se om förändringen av kunskapsresultaten är en effekt av pandemin, eller om andra orsaker ligger bakom, säger Monica Widelund, skolchef för gymnasieskolan.

Monica Widelund, skolchef för gymnasieskolan i Eskilstuna

Trygghets- och säkerhetsarbetet högt prioriterat

Skolorna arbetar systematiskt med trygghet, jämställdhetsarbete, likabehandlingsplaner samt hot- och våldsplaner. Elever och medarbetare upplever att skolorna är trygga, men skolorna möter en ökad komplexitet i det arbetet som är direkt kopplad till våldssituationen i Eskilstuna. Den senaste tidens händelser runt skolorna försvårar uppdraget att arrangera utbildning med fokus på kärnverksamheten.

Den ekonomiska prognosen för helåret 2022 är fortfarande osäker och arbete pågår för att få en ekonomi i balans. Det finns utbildningsplatser kvar att fylla som påverkar ekonomin, och det är en utmaning som måste hanteras.

Rekarnegymnasiet – en av flera kommunala gymnasieskolor i Eskilstuna…

Delårsrapporten för Gymnasienämnden bygger på interna, preliminära siffror. Nationell statistik för gymnasieskolan kommer i december.

Läs också:

You May Also Like