Vårterminen 2021 tog gymnasiebehörigheten ett ordentligt kliv upp till över 83 procent…

Fortsatt positiv trend för gymnasiebehörigheten i Eskilstuna

I samband med delårsrapporteringen för Eskilstuna Kommun presenterar grundskolans ledning betygsresultat med fördjupade analyser för nämnden. Summeringen av vårterminen visar på positiva resultat där över 83 procent av niondeklassarna klarade gymnasiebehörigheten.

Av alla resultat som redovisas är gymnasiebehörigheten i årskurs 9 det kanske viktigaste måttet att följa och ett kvitto på elevens utveckling genom hela dess tid i grundskolan.

Vårterminen 2021 tog gymnasiebehörigheten ett ordentligt kliv upp till över 83 procent, från att under en rad år legat mellan 74 och 80 procent. Den positiva trenden fortsätter, och vårterminen 2022 nådde gymnasiebehörigheten över 83 procent.

Trots problem med pandemin

– Det är ett gott resultat med tanke på att vårens avgångselever haft en skolgång under sin högstadietid som präglats av den ryckighet som pandemin medfört och den situation vi haft under våren med oro för skjutningar i våra stadsdelar, säger skolchef Hans Ringström.

Årbyskolan.

På Årbyskolan och Stålforsskolan ökar gymnasiebehörigheten jämfört med förra året.

Stålforsskolan.

– Såväl sommarskolan som det som kallas för “buffertskola”, alltså intensivläsning under läsårets senare del, har haft en stor positiv inverkan på resultaten, säger utvecklingschef Lisa Edholm.

Resultaten för flickor med annat modersmål än svenska fortsätter att öka liksom resultaten i ämnet svenska som andraspråk. Även andelen elever som når betyget A eller B ökar. Däremot sjunker meritvärdet jämfört med våren 2021, men det är fortfarande högre än vårterminen 2019 och vårterminen 2020.

Läs också:

You May Also Like