Foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay.

Vi har nått den ekonomiska tillväxtens gräns

Det är naturligtvis kriget i Ukraina som är den huvudsakliga orsaken till den energikris och inflation som nu breder ut sig i världen. Värst drabbat är givetvis Europa, men krisens ringar på vattnet sprider sig också till Asien, Afrika och den amerikanska kontinenten.

Den krisvinter som nu närmar sig i Europa förebådar dock vad vi har att se fram emot under kommande decennierna. Nämligen att våra levnadsomkostnader kommer att öka. Orsaken är att vi under de senaste 200 åren tömt jordens tillgångar på råvaror, fossil energi samt utarmat jordar och huggit ner skogar.

Allt har offrats på den heliga tillväxtens altare. Den US-amerikanske författaren, energi-och miljödebattören, Richard Heinberg, skriver:

Politiker och ekonomer talar lysande om tillväxt. De vill att våra städer och BNP ska växa. Jobb, vinster, företag och industrier bör alla växa; Om de inte gör det är det något fel och vi måste identifiera problemet och åtgärda det. Men den ekonomiska tillväxten kräver hela tiden ökad produktion vilket leder till ökad konsumtion av råvaror och energi.

När en ekonomi växer använder den mer fysiska material – allt från träd till titan. Faktum är att den globala ekonomin har fördubblats i storlek under det senaste kvartsseklet, och det har också total världsomspännande utvinning av material. Sedan 1997 har vi använt över hälften av de icke-förnybara resurser som utvunnits sedan människans ursprung. The Final Doubling

Global materialextraktion och användning, 1900 till 2015. Källa: Arnulf Grubler, Technological and Societal Changes and Their Impacts on Resource Production and Use.

OBS: version med högre upplösning här: The Final Doubling.

Det är självklart att det inte går att öka konsumtionen i all oändlighet. Men vårt ekonomiska system kräver ständig tillväxt för att det ska fungera. Minskar tillväxten blir det ekonomisk kris. Men nationalekonomer och politiker talar om hur viktigt det är med tillväxt. Bruttonationalprodukten BNP är helig, den måste alltid öka. Jobb, vinster, företag och industrier bör alla växa. Om de inte gör det är det något fel och vi måste identifiera problemet och åtgärda det. Men den ekonomiska tillväxten kräver hela tiden ökad produktion vilket leder till ökad konsumtion av råvaror och energi.

Richard Heinberg konstaterar att om ekonomin fortsätter att växa i samma takt som under de senaste decennierna så kommer vi under de kommande 25 åren att ungefär fördubbla mängden energi och material vi använder. Och om 50 år från idag kommer vår energi- och materialanvändning att ha fördubblats igen, och kommer därför att vara fyra gånger nuvarande nivåer. Om hundra år kommer vi att använda 16 gånger så mycket.

Resursutarmning är inte den enda gränsen för den mänskliga verksamhetens fortsatta tillväxt. Klimatförändringarna är ett annat hot som kan stoppa civilisationen i dess spår. Utsläppen av växthusgaser beror på vår konsumtion av de fossila bränslena under de senaste 200 åren. Samtidigt är det dessa fossila bränslens stora energiinnehåll som skapat den snabba ekonomiska tillväxten.

Det råder ett mycket starkt samband mellan konsumtion av fossila bränslen och den ekonomiska tillväxttakten i världen. Fortfarande svarar de fossila bränslena för drygt fyra femtedelar av världens energikonsumtion, medan vind -och solenergi svarar för 6 procent.

De förnyelsebara energikällorna måste på några decennier inte bara ersätta alla fossila bränslena utan dessutom bidra till att den totala konsumtionen av energi ökar om inte den ekonomiska tillväxttakten ska utebli. Detta är naturligtvis helt orealistiskt. Den ökade tillväxtens era går därför mot sitt slut. Det ekonomiska systemet som dominerat världen de senaste seklen kommer inte längre att fungera.

De som tror att ökad tillväxt är lösningen på dagens problem, kastar bara bensin på den brasa som förtär livet på vår planet.

Hans F Hjälte

You May Also Like