Vad ska hända med Torshällas självstyre?

Torshälla har en lång tradition som stad. Nästa år är det 700 år sedan Torshälla fick sina stadsprivilegier, och är därmed en av Sveriges äldsta städer.
Lagom inför detta jubileum lägger majoriteten i Eskilstuna kommunfullmäktige fram ett förslag som drastiskt kan komma att förändra detta självstyre, om ock begränsat, som Torshälla har genom sin stadsnämnd.

Vad det handlar om är att verksamheter som skola, förskola, socialtjänst och äldreomsorg skall överföras till motsvarande nämnder i Eskilstuna. Vad som blir kvar är den politiska nämnden, en nämnd som kommer att få mycket begränsad roll. Eller som en av åhörarna, Björn Lymar sa: “Det blir som en sjökapten utan fartyg”.

Diskussionen om Torshällas framtida styre började med att panelen, bestående av Alar Kuutmann V, Magnus Arreflod Mp, Arne Jonsson C, Jimmy Jansson S, Jari Puustinen M, Nicklas Frykman L, Lotta Jonsson Kd, Kim Fredriksson Sd. framförde sina synpunkter på förslaget.

Mest kritiska och negativa till förslaget var Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det var de partier som tagit initiativ till debatten och som också genomfört en namninsamling som engagerat många Torshällabor. V och Mp, men även L och Kd var också starkt kritiska till hur man hanterat ärendet som drivits igenom mer eller mindre i skymundan. Inget remissförfarande där berörda föreningar fått möjlighet att lämna synpunkter. I handlingarna står att tjänstemän varit i kontakt med föreningslivet. Men den uppgiften lär inte vara sann.

Majoritetspartierna S, M och C försäkrade att förändringarna gjordes för Torshällas bästa. Något som flera av åhörarna starkt betvivlade.
Även om det funnits brister i verksamheten så visar erfarenheter att Torshälla i många stycken faktiskt fungerat bättre än förvaltningarna i Eskilstuna när det gäller skolan och äldreomsorgen. Flera åhörare framförde också det positiva med den närhet som finns mellan medborgare, kommunala tjänstemän och politiker och att denna ”närdemokrati” går förlorad vid en centraliserad verksamhet.

En av Torshällas verkliga veteraner, Björn Maxe, verksam inom hembygdsföreningen S:t Olofs Gille, påpekade det historielösa i förslaget. Torshälla är unikt. Torshälla, tillsammans med Sigtuna och Stockholm är de enda riktiga städer vi har. Alla andra är kommuner. Kommuner som ofta felaktigt kallar sig själva för städer.

Moderator för dagens diskussion var Eskilstuna-Kurirens förre chefredaktör PeO Warring.

Rolf Waltersson

Mer i ämnet:

Debatt om Torshällas förvaltning
Intervju med Alar Kuutmann om Torshälla
Tryggve Lundh om Torshälla-utredningen
Politikermajoritet för nedläggning av Torshälla stads nämnds egna förvaltning

Foto: Rolf Waltersson och Vincent Younis.

You May Also Like