På Kyrkogatan 20, där lärarfacket har sin expedition, snickras nu plakaten till inför lördagens manifestation. Foto: Rolf Waltersson.

Eskilstuna: Lärarna demonstrerar – Lärarna har fått nog!

På lördag, den 7 oktober, demonstrerar fackförbundet Sveriges Lärares avdelning i Eskilstuna på Fristadstorget. Tid för manifestationen är utsatt till 11.00. Bakgrunden till manifestationen är lärarnas allt mer pressade arbetsförhållanden.

– Det finns också ett stort missnöje med löneutvecklingen, berättar Gunilla Skogsmo, som tillsammans med Cecilia Rahbek Nöhr är ordförande i avdelningen.

– På grund av en otydlig skrivning i det centrala avtalet har arbetsgivaren, Eskilstuna Kommun, passat på och gått under det så kallade “märket”. Vi har i år fått endast 2,5 procent, vilket naturligtvis innebär en rejäl reallönesänkning, säger Gunilla Skogsmo.

Många medlemmar vill strejka

Gunilla Skogsmo berättar också att ute bland medlemmarna är uppfattningen att man borde gå ut i strejk mer regel än undantag.

– Men som arbetslagstiftningen ser ut går det inte just nu. Det är ju otillåtet att strejka så länge ett kollektivavtal är i kraft. Man får vänta tills det löpt ut, säger hon.

Lagstiftningen säger också att om den fackliga organisationen inte aktivt motarbetar en eventuell så kallad “vild strejk”, kan den dömas till ett stort skadestånd.

Lördagens manifestation är en markering från lärarnas sida att försök från arbetsgivarsidan till fortsatta reallönesänkningar kommer att mötas med strid. Sådana stämningar finns enligt Gunilla Skogsmo bland lärare över hela landet.

Gunilla Skogsmo manar till kamp. Tillsammans med Cecilia Rahbek Nöhr är hon ordförande för lärarna i Eskilstnua. Foto: Rolf Waltersson.

Men det är inte bara reallönesänkningen som är orsaken till det stora missnöjet. Över hela linjen – förskolan, grundskolan och gymnasiet – har lärarna drabbats av försämringar som pågått under lång tid.

– Det är ju också så uppenbart att för den nu uppväxande generationen och för samhället i stort är det jätteviktig att förskolan och skolan prioriteras kraftigt. Att det just där görs stora genomtänkta satsningar. Småduttande får det inte bli. Men vad händer just nu? Utvecklingen går åt helt fel håll!

Gunilla Skogsmo nämner som ett exempel borttagandet nyligen av 122 barnskötare inom förskolan. Den nedskärningen drabbar förstås också barnen och förskollärarna.

Lärartätheten måste enligt Gunilla öka. Hon illustrerar med några exempel:

– Två gymnasier i Eskilstuna har tillsammans inrättat en klass i spanska med 40 elever. Detta är inte seriöst! Och en lärare som inför sin rektor hävdade att hen inte kunde ta emot fler elever i en klass fick svaret att så länge antalet inte överstiger 32 är klassen inte “full”. Var och hur har det beslutats att det ska gå en gräns vid 32? Själv anser jag att ett absolut maximum borde vara 25. Och ju yngre eleverna är, desto färre elever ska det vara i klassrummet, menar Gunilla Skogsmo.

Sveriges lärares budskap är att det i skolorna måste bli fler lärare och mindre klasser. Vidare att nedskärningarna gällande annan personal – som studie- yrkesvägledare, kuratorer och elevhälsopersonal – måste bannlysas. Utvecklingen måste gå mot generellt fler vuxna i skolan. Det gäller från förskolan och uppåt, även i gymnasiet.

Hela samhällets intresse

Gunilla Skogsmo menar att det är svårt att nog understryka detta att lärarnas fackliga kamp för satsning på skolan inte bara är en fråga som rör lärarkåren. Kampen handlar naturligtvis även om barnens väl och framtid, men det är också en kamp i hela samhällets intresse.

Talet om att skolan i Eskilstuna går med “ekonomiskt underskott” anser Gunilla är en missledande lek med ord. Underskott uppstår ju så klart om man budgeterar för snålt, och inte mobiliserar de resurser som krävs.

Hon återkommer i intervjun till att vad som krävs är att insikten sprids och förankras – även bland politiska beslutsfattare – att det är omfattande och djupgående satsningar som nu krävs om en tragisk trend skall kunna stoppas. Det går att skapa ett klimat som främjar bildning, trygghet och harmoni. Men då krävs en insikt om vilka resurser som måste mobiliseras för att nå dithän.

Lärarna i Eskilstuna hoppas att många eskilstunabor inser att deras kamp handlar om att främja en sund och lycklig samhällsutveckling, och att därför också många, inte bara lärare, kommer att sluta upp vid manifestationen nu på lördag. I ett pressmeddelande skriver man:

Nu har vi fått nog och manifesterar för skolan i Eskilstuna!

LÖRDAG 7 OKTOBER KOCKAN 11.00 fyller vi upp Fristadstorget i Eskilstuna. Ta med kollegor, familj och vänner och slut upp!

Sveriges Lärare i Eskilstuna kräver:

  • Fler behöriga kollegor
  • Att varje skola ges bättre möjligheter att förebygga hot och våld
  • Att varje skola får ett större budgetutrymme för att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag och uppfylla skollagen
  • En arbetsmiljö som gör att våra kollegor kan utföra sitt uppdrag och välja att stanna kvar i yrket
  • En bättre löneutveckling som gör att Eskilstuna kommun faktiskt blir en attraktiv arbetsgivare.

Cecilia Rahbek Nöhr Ordförande Sveriges Lärare Eskilstuna
Gunilla Skogsmo Ordförande Sveriges Lärare Eskilstuna

Cecilia Rahbek Nöhr, ordförande tillsammans med Gunilla Skogsmo i Sveriges Lärares avdelning i Eskilstuna, förbereder här tillsammans med styrelsemedlemmen Anna Mejsäter inför lördagens manifestation. Foto: Rolf Waltersson.

Läs också:

Lärarnas villkor avgör elevernas möjligheter i Eskilstuna kommun

You May Also Like