Johan Ehrenberg angriper kritiker av tillväxtsamhället

Energi och klimat 1

Överdriven optimism om vindkraftens framgångar och möjligheten att ersätta de fossila bränslena kännetecknar ETC:s ägare Johan Ehrenberg. I en ledare i sin tidning angriper han dessutom dem som ifrågasätter tillväxtsamhället. Den så kallade miljövänstern har inte förstått att ökad ekonomisk tillväxt är bra om den sker med hjälp av vindkraft och solenergi, enligt Ehrenberg.

Häromdagen twittrade den US-amerikanske mångmiljonären* och miljöentreprenören Al Gore, att ren energi blir allt billigare. Kapaciteten för vindkraft har nu överträffat kol i Texas. Den svenska solenergi- och vindkraftentreprenören Johan Ehrenberg ”retweetade” Al Gores twitter och la själv till ”Ja, det är roligt. Den mest reaktionära staten håller på att bli världens exempel på sol och vind energi överallt.”

”Världens exempel” är verkligen att ta i. Vindkraften är tyvärr varken i Texas eller i världen på väg att ersätta fossila kraftkällor. Tvärtom växer användningen av olja och naturgas mer än vindkraft och solenergi. Detta betyder att idag bidrar vind- och solenergi enbart till att öka konsumtionen av energi i världen.

En ny vindkraftpark startades nyligen i Texas, vilket innebär att vindkraftens kapacitet i Texas nu överträffar 20 000 Megawatt, vilket är cirka 10 procent mer än kolkraftverkens kapacitet i Texas.

Men kapaciteten (watt är ett mått på effekt, inte producerad energi) säger ingenting om hur mycket energi som kan produceras under ett år. Ett vindkraftverk står nämligen still när vinden är för svag eller alltför hård, medan ett kolkraftverk kan gå dygnets alla timmar år efter år.

Nu är kolkraftverken i Texas säkert gamla och mindre effektiva och ersättas därför av vindkraft, vilket naturligtvis är bra – men inget revolutionerande. Men varken kolet eller vindkraften har någon stor betydelse i Texas, där härskar ändå de fossila bränslen. Hela 93,5 procent av produktionen av energi 2016 kom från två andra fossila källor, olja och naturgas. Kolet svarade för 2 procent liksom kärnkraften, medan de förnyelsebara inklusive biomassa, vind och sol svarade för 2,5 procent av energiproduktionen.

Att göra en så stor sak av att lite vindkraft ersätter lite kolkraft är märkligt när de fossila bränslena tillsammans svarade för över 95 procent av den totala energiproduktionen i Texas.

Jo, det byggs både fler vindkraftsparker och solenergianläggningar runt om i världen, men andelen energi från vind och sol är fortfarande väldigt liten. De svarar för mindre än en procent av världens energiproduktion. Den största delen av de förnyelsebara energikällorna är fortfarande vattenkraft och biomassa.

Totalt svarade den förnyelsebara energin för 14 procent av världens energikonsumtion 2016. Detta är faktiskt 1,5 procent mindre än för ett halvt sekel sedan, år 1996 svarade nämligen den förnyelsebara energin för 15,5 procent av energikonsumtionen i världen.

Trots att solenergin och vindkraften växt kraftigt under de senaste tio åren och att dessa energikällor har den snabbast procentuella ökning, så har konsumtionen av olja ändå ökat mer än alla förnyelsebara energikällor tillsamman mätt i absoluta tal under dessa tio år. Under de senaste två år har oljekonsumtionen ökat snabbt och nått nya rekordnivåer.

Att oljan fortsätter att regera och att den kommer att göra så de kommande åren är inget som rubbas av att nya vindkraftparker och solenergianläggningar byggs vare sig i Texas eller Sörmland. Inte heller det tämligen menlösa avtal världens länder kommer överens om i Paris kommer att minska användningen av fossila energi. Parisavtalet som sköt istället upp alla viktiga åtgärder. Istället litar man till att det ska gå att lagra koldioxid, med en teknik som ännu inte prövats i större skala.

Detta är den bittra sanningen. Det handlar inte om någon god vilja och om att övertyga beslutsfattare om hur bra är med vindkraft. Det handlar om att störta dagens profitstyrda ekonomi, där vinster är viktigare än människors och vår planets välbefinnande.

Johan Ehrenberg, som twittrade om vindkraften i Texas, skriver i sin tidning ETC så här: ”Den kanske mest förvirrande delen av klimatdebatten, alltså om hur vi ska ordna detta, är diskussionen om ’minskad tillväxt!’ Eftersom BNP på jorden ökar så ökar utsläppen. Enda lösningen är att minska produktionen. Det finns en slags falsk matematik bakom detta påstående.”

Han menar alltså att de – ”miljövänstern” (enligt J E) – som ifrågasätter ökad tillväxt motarbetar satsningar på att minska oljeberoendet och kampen mot utsläppen av växthusgaser.

Enligt Johan Ehrenberg ”handlar det bara om att göra all produktion, alla transporter, all mat klimatren”. Lätt som en plätt. Inga uppoffringar för någon för ”orsaken till att världens nationer misslyckas i dag är att man inte investerar klimatsmart, att man stöder mer olja, att man bygger och transporterar klimatförstörande och så vidare. Allt dumt de gör går dock att ändra till något bättre.”

Johan Ehrenberg frågar sig aldrig vilka ”vi” det är som ska ändra på detta. Om det är så bra och enkelt varför investeras det inte mer i klimatsmart eller varför ökar oljekonsumtionen?

Oljan har bidragit till att skapa en enormt ökad tillväxt, som i sin tur har medfört utplundring av vår planet. Det handlar om att vi har en ekonomisk tillväxt som utarmar både människor och miljö.

Jakten på ständigt ökad tillväxt är även orsaken till att alla internationella klimatmöten har misslyckats. De fossila bränslena bidra till ökad konsumtion som i sin tur ökar kapitalägarnas rikedom och makt, så därför blir det svårt att fasa ut dem. Det handlar förstås om att de fossila energikällorna faktiskt är väldigt konkurrenskraftiga. Att det helt enkelt är lönsammare i många fall att använda olja och gas än alternativa energikällor.

”Matjorden håller på att ta slut. Om 60 år är den utarmad”, konstaterar Johan Ehrenberg och menar att då är det bra om bruttonationalprodukten i världen ökar, så att vi har råd att skapa ny matjord. Men det är ju just den ökade tillväxten, jakten på ökad BNP, som har orsakat att matjorden försvinner. Så enligt Johan Ehrenberg måste vi först ha en ekonomiskt tillväxt som bidrar till att förstöra matjorden och för att vi sen ska kunna återskapa den.

Enligt Johan Ehrenberg är ”det är faktiskt bara politiken och finansmarknaden som står i vägen” för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Nej. Så enkelt är det inte. Ständigt ökade konsumtionen och utarmning är en del av det kapitalistiska systemet. Om vi ska kunna överleva så handlar det om att bryta med ett samhällssystem vars grund är utplundring av människor och miljö. Se dig om i världen Johan Ehrenberg, titta lite längre till än dina vindsnurror i Katrineholm!

Det är naturligtvis mycket bra att vindkraft och solenergi byggs ut. Men de som överdriver hur enkelt det är att ersätta dagens fossila energiprodukt med förnyelsebara energikällor bedrar världen. Användningen av fossil energi är dessutom bara en del av den utplundring av människor och miljö som idag hotar mänsklighetens överlevnad på jorden.

Det krävs klasskamp för att få slut på utplundringen. Så länge kapitalister kan tjäna pengar på att förstöra vår jord och bränna upp de fossila bränslen som finns kvar, så kommer alternativa energikällor att förbli alternativ – även om det går att tjäna pengar även på dem. Kapitalisterna investerar inte i olja istället för vindkraft för att de är dumma i huvudet, utan för att ser att det är lönsamt för dem.

Hans Hjälte

* När Al Gore förlorade presidentvalet år 2000, så beräknades hans förmögenhet var högst två miljoner dollar, förmodligen åtskilligt mindre, Nu är han förmodligen minst 100 gånger rikare med en förmögenhet på närmare 200 miljoner dollar. Tack vare att han hade varit vicepresident under Bill Clintons tid som president, belönades han med styrelseuppdrag hos Apples och uppdrag som ”rådgivare” åt Googles – och detta förstås tack vare att han förlorade presidentvalet, ska man kanske också tillägga

Numera tjänar Al Gore lika mycket varje gång han är ute och håller tal om miljö, solfångare och vindkraftverk, som storlek på hans förmögenhet för 17 år sedan, det vill säga mellan 1 och 2 miljoner dollar.

Al Gore förmögenhet kvalificerar honom numera att tillhöra till den tusendel av US-amerikaner som äger de största förmögenheterna (om fördelningen av rikedomarna i USA kan du läsa här: USA:s katastrofala ojämlikhet

You May Also Like