Vallagsändring utnyttjas i Eskilstuna

Den tidigare vallagen som reglerade antalet valkretsar efter storleken på staden, är nu mer passé. Lagen ändrades 2015 och kommer i sin nya form att börja gälla vid valet nästa år. Den nya lagen säger att städer med fler än 36 000 invånare får, men behöver inte, ha fler valkretsar, till skillnad från den gamla lagen som sa att städer med mer än 24 000 invånare var tvungna att ha fler än en valkrets.

Denna lagändring är något som påverkar Eskilstuna, då kommunstyrelsen bestämt sig för att de fyra valkretsarna nu ska reduceras till två inför nästa val. Partiernas gruppledare ska ha ställt sig bakom beslutet efter förhandlingar nu i veckan. Inga större meningsskiljaktigheter ska ha uppstått mellan gruppledarna när frågan diskuterades. 18 maj ska ett formellt beslut tas av kommunfullmäktige.

Ytterliggare en vallagsändring som kommer att börja gälla vid nästa val är procentsspärren till kommunfullmäktige. För Eskilstunas del kommer spärren ligga på 3 procent. Inget av kommunfullmäktiges 8 partier skulle åka ur sett till nuvarande mandat, men i fullmäktige sitter två partier med färre än 5 procent av mandaten – Centerpartiet på 4,49 procent och Kristdemokraterna på 3,26 procent.

Kommunstyrelsen informerade i samband med vallagsändringen att antalet ledamöter i kommunfullmäktige kommer minska från 79 till 65. Ledamöterna i kommunens nämnder kommer att minska från 15 till 13. Den enda nämnd som kommer att behålla sina 15 ledamöter är kommunstyrelsen själv.