Systemfel i yrkesprogrammen på gymnasiet

I en ny rapport från fackförbundet Byggnads visas på flera fel i styrningen, dimensioneringen och kvaliteten av yrkesprogrammen på gymnasiet. Rapportförfattarna föreslår flera åtgärder för att förbättra situationen.

Under många år har andelen elever som söker yrkesprogram på gymnasiet minskat. Resultatet av det märks tydligt genom brist på utbildad arbetskraft i Sverige. Trots de uppenbara problemen ligger politiken lågt med att fatta nödvändiga beslut. Nu vill Byggnads väcka liv i frågan.

– Yrkesprogrammen är viktiga för våra medlemmar. När de inte fungerar som de ska drabbas hela vår bransch och byggandet i Sverige. Rapportförfattarna lyfter flera systemfel och jag hoppas att deras rapport kan bidra till en viktig debatt om yrkesprogrammens framtid, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Rapporten, Så rustar vi för framtidens bransch, är skriven av Sten Svensson och Mats Wingborg. I rapporten lanseras en mängd förslag för att komma till rätta med situationen på yrkesprogrammen.

Rapportförfattarna konstaterar att det är en lång rad av politiska beslut som orsakat den nedgång i andelen elever på yrkesprogrammen som kunnat iakttas i årtionden. Även om intentionerna bakom besluten varit goda har de uppenbart inte fungerat så som beslutsfattarna avsåg. Flera av de beslut som gäller gymnasieskolan måste därför ses över och modifieras eller helt avvecklas.

Några av förslagen:

Det behövs en statlig regional planering och styrning av gymnasieskolans dimensionering och antagning. Det är uppenbart att dagens marknadsdrivna skolsystem inte fungerar för gymnasieskolans yrkesprogram. Marknaden klarar inte att utbilda de unga efter de behov som arbetsmarknad och samhället har. Det fria valet i kombination med fri etableringsrätt för skolföretagen omöjliggör en effektiv planering av yrkesutbildningarna. Nödvändiga utbildningar kommer inte till stånd eller läggs ner medan andra finns i överflöd. Samhället måste återta besluten och kontrollen över utbudet av de program och utbildningsplatser som erbjuds de unga.

Alla större kommuner ska ha ett brett kommunalt programutbud. Det är viktigt att det finns ett brett kommunalt utbud av yrkesprogram. I varje större kommun ska eleverna kunna välja ett kommunalt alternativ i de stora programmen. Det behövs för att kunna klara att utbilda för de behov samhället har och för att kunna upprätthålla kvaliteten i utbildningarna

Återinför den allmänna högskolebehörigheten på yrkesprogrammen. Den borttagna högskolebehörigheten är en av de viktigaste faktorerna bakom det minskade söktrycket. De flesta unga inser att de kan komma att behöva byta yrke och bransch efter ett antal år i yrkeslivet och då är högskolebehörigheten guld värd. I dagens modell är det möjligt att välja till en högskolebehörighet, vi föreslår att man vänder på det, att det ska bli möjligt att välja bort högskolebehörigheten, om man så vill.

Återinför ämnesbetyg i gymnasieskolan. När dagens system med kursbetyg infördes i gymnasieskolan föll andelen elever på yrkesprogrammen. Systemet med kursbetyg ger inget utrymme för misslyckanden och det slår ut elever, därför måste det avvecklas.

Tommy Jansson

Länk till rapporten:

You May Also Like