– Bolagskoncernen redovisar ett historiskt starkt resultat, säger Pia Järnkvist, ekonomidirektör…

Stort plusresultat för Eskilstuna Kommuns ekonomi för 2022

När Eskilstuna Kommun summerar år 2022 landar det ekonomiska resultatet på 134 miljoner kronor exklusive engångsposter, vilket är i nivå med det budgeterade resultatet som totalt var 146 miljoner kronor. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

Balanskravsresultatet landar på 436 miljoner kronor, där det goda resultatet till stor del beror på rekordhöga exploateringsvinster i form av markförsäljning. Dessa engångsposter på 302 miljoner kronor kan dock inte finansiera kommunens löpande verksamhet över tid, skriver Kommunen i pressmeddelandet. Högre skatteintäkter än budgeterat har också bidragit till det starka resultatet. Bolagskoncernen redovisar ett historiskt starkt resultat.

Hög investeringsnivå

I både kommunen och i de kommunala bolagen var investeringsnivån under förra året historiskt hög. Det beror på att Eskilstuna växer i kombination med behovet av renovering av befintliga fastighetsbestånd. Kommunen är en stor arbetsgivare med över 9000 anställda. Årets HME, som mäter hållbart medarbetarengagemang, visar ett bra resultat. Tack vare lovstödet kunde barn och unga erbjudas tusentals unika aktiviteter under skolloven, och ett arbete med att läscertifiera Eskilstunas förskolor för att stärka barnens läslust och språkutveckling har påbörjats under 2022. Under året har även 505 personer antagits till en yrkesutbildning.

Lässatsningen, som tillhör Eskilstuna Bibliotek, erbjuder nu förskolor att läscertifieras.

Betydande tillväxt

Det råder fortsatt högt etableringstryck i Eskilstuna, och flera nya etableringar blev klara under året. Bostadsbyggandet fortsätter också i Eskilstuna, och under 2022 gavs startbesked för 1193 nya bostäder. Planprogram för områdena Sundbyholm och Odlaren är på gång. Investeringstakten för nybyggnation och tillbyggnation av verksamhetslokaler är hög, och två nya särskilda boenden har invigts – Odlarbäcken och Vågen. En ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning har också färdigställts på Guldstigen. Det treåriga arbetet med anläggningslyftet har avslutats under året och har gett stora förbättringar. Möjliggörandet av ett kongress- och kulturhus har fortgått och en programplan är framtagen för det fortsatta arbetet.

Vågens vård- och omsorgsboende heter ett av Eskilstuna Kommuns nya boenden, beläget i stadsdelen Skiftinge.

Fortsatt prioriterat trygghetsarbete

Trygghetsarbetet har stärkts upp under året i samverkan mellan olika verksamheter i kommunkoncernen, föreningar och civilsamhället. Detta särskilt inriktat på stadsdelen Årby med fokus på barn och unga. Inom det förebyggande arbetet fortsätter utvecklingen inom Trygga Unga, där bland annat socialsekreterare arbetat förebyggande och uppsökande i samverkan med fritidsverksamhet, skola och polis.

Mötesplats Årby.

Det finns fortsatt behov av stöd till unga som vill lämna en kriminell livsstil. Samverkan har under året skett på till exempel Kommunens mötesplatser och i medskapande dialog på stadsdelsnivå. Detta har skapat bättre förutsättningar att hantera särskilda händelser och möta invånare och medarbetares oro.

Årby är en av flera stadsdelar i Eskilstuna som under det senaste året haft en hög polisnärvaro.

Pandemin följdes snabbt av krig i Ukraina och förberedelser för att ta emot nyanlända barn och unga fick snabbt aktiveras. Det har också lett till att Eskilstuna Kommun behövt prioritera att utveckla och stärka arbetet med samhällsskydd och beredskap.

Framtidens vård och omsorg

– Omställningen mot framtidens vård och omsorg har startat. Utifrån den demografiska utmaningen, där allt fler blir äldre, är målet att bidra till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Ett omfattande utvecklingsarbetet pågår inom ramen för Nära vård, som bland annat handlar om nära och samordnad vård i geografiskt avgränsade områden, kundreseprojekt från sjukhus till hem och en såväl trygg som effektiv hemgång efter sjukhusvistelse, säger Pia Järnkvist, ekonomidirektör.

Pia Järnkvist.

– Socialnämnden har genomfört ett omfattande omställningsarbete under året med prioriterade åtgärder som främst berört missbruksvården för målgruppen vuxna. Åtgärderna är en del av att effektivisera vården som möjliggör att brukare får rätt vård till rätt kostnad, berättar ekonomidirektör, Pia Järnkvist.

Beslutas av Kommunfullmäktige

Årsredovisningen är att betrakta som ett förslag. Det ska sedan beslutas av Kommunfullmäktige. Det sker den 13 april.

Läs också:

Så ska Eskilstuna Kommun spara energi i sina storkök

You May Also Like