En av framtidsvisionerna är att det inte ska finnas några utsatta områden i Eskilstuna…

Fokus på trygghet, välfärd och fler i arbete i Eskilstuna

Kommunfullmäktige har nu beslutat om Eskilstuna Kommuns årsplan för nästa år. Årsplan 2023 beskriver vad Kommunfullmäktige vill uppnå under året och de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Frågor som fortsätter vara högst prioriterade är ökad trygghet, fler i jobb, välfärd, jämställdhet och klimatet, uppger Kommunen i ett pressmeddelande.

– I denna årsplan, den första i den nya mandatperioden, är vi medvetna om de ekonomiska utmaningarna som kommer att prägla de kommande åren, både lokalt och i det globala sammanhanget. För år 2023 presenterar vi flera satsningar som stärker stadens attraktivitet för de som vill arbeta, studera och bo här. Därför fortsätter vi prioritera trygghetsfrågor i kommunens alla delar, stärkt välfärd och minskad klimatpåverkan, berättar Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Jimmy Jansson

”Ta vara på den potential som finns”

Jimmy Jansson lyfter vikten av att få ut folk i jobb och nämner företagsetableringar, det lokala näringslivet och Eskilstuna som nybliven universitetsstad som några bidragande faktorer till den starka positiva utvecklingen.

– Ett fungerande näringsliv stärker stadens attraktivitet, gör att företag växer och skapar fler resurser som gör att vi klarar kompetensförsörjningen. Tillsammans ska vi ta vara på den potential som finns, säger Jimmy Jansson.

Stabil finansiering av välfärden

– Vi befinner oss i en ekonomiskt utmanande tid med en hög inflationstakt, höga energipriser, kraftigt ökade pensionskostnader och stigande räntenivåer i kombination med mycket höga investeringsvolymer. Vi har också en demografisk utveckling där andelen äldre ökar kraftigt de kommande åren medan de i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. För att säkerställa en långsiktigt stabil finansiering av våra välfärdstjänster och klara de höga investeringsnivåerna krävs fortsatta effektiviseringar och en ökad förbättringstakt för att kunna möta behoven hos dem vi är till för, säger ekonomidirektör, Pia Järnkvist.

– Det är därför mycket viktigt att vi bibehåller vår långsiktiga resultatnivå och utvecklar vår långsiktiga ekonomistyrning på alla nivåer i organisationen, säger hon.

Pia Järnkvist

Kraftsamling inom trygghetsarbetet

När det gäller trygghetsarbetet har politikerna i Eskilstuna en hel del kvar att göra. Visionen är dock att det inte ska finnas några utsatta områden inom kommunen i framtiden, säger man. För att nå dit stärks nu satsningarna på det brottsförebyggande arbete. Organisationen arbetar dagligen med trygghetsfrågor parallellt med ett polisiärt arbete som pågår och kräver samverkan med samhället i stort för ökad trygghet, såväl i det offentliga rummet som i hemmen. Grunden är att skapa goda förutsättningar för medmänniskor genom att motverka utanförskap, bekämpa segregationen och öka jämställdheten, skriver Eskilstuna Kommun i sitt pressmeddelande.

Årsplan 2023 visar bland annat:

  • Tillfälligt sänkt resultatmål till 1 procent, men det långsiktiga målet kvarstår på 2,5 procent.
  • Trygghetsarbetet fortsätter med satsningar för barn och unga mellan 0–13 år inom ramen för Trygga barn och fortsatt utveckling sker av Trygga unga.
  • Satsningar för att motverka välfärdsbrott.
  • Förebyggande arbete inom vård och omsorg.
  • Satsningar för utökad feriepraktik.

För den som vill fördjupa sig i Eskilstuna Kommuns Årsplan 2023 finns den att läsa som pdf här.

Läs också:

You May Also Like