Förstasidan till dokumentet med lärarnas enkätsvar och massivt kritiska synpunkter. Foto: Gunnar Gustafsson / eFOLKET.

Eskilstunas lärare: Unison förtvivlan och bedövande kritik i ny enkät

Lärarnas fackliga organisation Sveriges Lärare överlämnade i förra veckan till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson och kommunstyret de svar på en av facket framställd enkät som inkommit från Eskilstunas lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Enkätsvaren har också skickats till berörda nämnder och till förvaltningen.

– Vi fick svar från 723 lärare, och dessutom hade 347 av dem tillfogat med egna ord nedtecknade synpunkter, berättar Cathrin Vinge, styrelsemedlem i Sveriges Lärares avdelning i Eskilstuna och lärare på S:t Eskils gymnasium.

Cathrin Vinge, framför S:t Eskils gymnasiums nyligen undan gymnasieförvaltningens och kommunstyrets märkliga hugskott räddade huvudbyggnad. Foto: Rolf Waltersson / eFOLKET.

Enkätsvaren visar svart på vitt att en stor majoritet av lärarna i Eskilstuna känner förtvivlan och i många fall ger uttryck för hopplöshet och sorg.

– Betänk att det är vad en så stor del av lärarkåren känner nu, och många ger uttryck för en sorts desperation inför tanken på hur det ska bli framöver, om de planerade ytterligare nedskärningarna blir verklighet, säger Cathrin Vinge.

På frågan om Eskilstuna kommun idag ger förutsättningar till uppfyllande av skollagen gällande alla elevers rätt till en trygg arbetsmiljö svarar drygt 82 procent i enkäten NEJ.

Och drygt 86 procent svarar NEJ på frågan om förutsättningar ges till att följa skollagen gällande alla elevers rätt till särskilt stöd.

Och bilden ser liknande ut i svaren till enkätens övriga frågor. Att det inte handlar om någon slentrianmässigt överdriven negativism framgår tydligt av de mer eller mindre utförliga egna kommentarerna som 347 lärare frivilligt valt att foga till svarsformuläret.

– Där vittnas om stress och utbrändhet, och inte minst om en stor oro vad gäller barnen och eleverna. Jag tycker att samvetsstress är ett bra ord, om man vill fånga det många lärare känner, säger Cathrin Vinge.

Förbittringen inom lärarkåren är stark, vad gäller planerna på ytterligare nedskärningar.

– Självklart att det är så, när alla ser att vad som krävs tvärtom är förstärkningar – fler lärare, mer stödjande personal och investeringar i läromedel, understryker Cathrin Vinge.

Att det handlar om barnens framtid och om vilket samhälle vi vill ha betonas av väldigt många.

Som fackligt aktiv berättar Cathrin Vinge att hon på senare tid kommit fram till att lärarnas fackliga organisation tvingats märkbart utvidga sitt ansvarsområde.

– I grunden har ju vårt facks uppgift varit att värna om medlemmarnas löner, arbetsmiljö, arbetstider och arbetsvillkor i allmänhet. Men sedan en tid har det blivit uppenbart att facket och lärarna kommit att i allt högre grad se kampen för barnens och ungdomarnas trygghet, välmående och möjlighet till bildning som något vi måste ta oss an. Det är vi som ser de förödande konsekvenserna av kortsiktig ogenomtänkt nedskärningspolitik. Konsekvenserna för både oss och barnen. Vi känner att vi har ett ansvar. Men hur ska vi kunna axla det ansvaret?

Bland de till enkäten fogade kommentarerna finns bland annat en som går ut på att “manifestationer och namninsamlingar” uppenbarligen är otillräckliga protestformer. Det vill säga: de ignoreras av politiska beslutsfattare.

Cathrin Vinge säger att hon själv funderat kring detta:

– Ja, och jag tror att en lösning ligger i att vår fackliga organisation måste ta ytterligare ett steg! Vi måste på något sätt ge oss in på det politiska området, och formulera krav på politiska och ekonomiska åtgärder som möjliggör anständiga villkor för lärarna, övrig personal, barnen och ungdomarna. Ett sådant steg handlar ju också om att vi som facklig rörelse axlar ett ansvar för att skapa förutsättningar för en lycklig samhällsutveckling i stort.

Avslutningsvis vill Cathrin Vinge fästa uppmärksamhet på ett dokument betitlat Strategisk inriktning 2024-2027, som antogs av kommunfullmäktige i Eskilstuna i juni 2023. Om skolan står det i detta dokument bland annat:

I Eskilstuna ska alla känna framtidstro. Alla flickor pojkar, kvinnor och män ska få en likvärdig utbildning som ger gymnasieexamen som grund för egen försörjning och ett gott liv.”

Vidare:

Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen.

Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas.

God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer.

Ökad närvaro i alla skolformer.”

Cathrin Vinge konstaterar att mot bakgrunden av planerna på ytterligare neddragningar inom skolan framstår dessa ord i kommunledningens mun som minst sagt märkliga.

– Men vi i Sveriges Lärare får ta fasta på de i strategidokumentet nedtecknade målen, och kämpa vidare. Vi tänker ta dessa mål på allvar. Nu måste vi öka det politiska trycket. Vi tänker inte ge upp motståndet mot den förödande neddragningspolitiken.

You May Also Like