Världen har inte ännu lyckats ersätta en enda droppe fossilenergi utan bara ökat den totala energianvändningen, Snart är det för sent att genomföra en omställning. Detta är en bild av hur dagens städer kan se ut om några decennier om vi inte omedelbart minskar konsumtionen av fossilolja, fossilgas och fossilt kol och samtidigt snabbt bygger en fossilfri värld (Foto: H F Hjälte).

Sätt stopp för energislöseriet!

Varje dag matas vi med information om att en fortsatt ökning av koldioxidhalten i atmosfären kan få ödesdigra konsekvenser på grund av att det påverkar klimatet. Trots detta så fortsätter beslutsfattare i stat, kommun och näringsliv, runt om i världen, att fatta beslut som ökar konsumtion och investeringar, som leder till ökad förbrukning av energi.

Under det ena klimatmötet efter det andra diskuteras åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Men inga bindande löften ges. I stället åker beslutsfattarna hem – i bästa fall gör de ingenting – men oftast fattar de beslut som har rakt motsatt effekt. Beslut om investeringar som ökar konsumtionen av energi.

Visserligen kläds sådana beslut upp med löften om att detta inte ska medföra ökad förbränning av fossila bränslen – och om de skulle göra det ska man med dyrbara (=energikrävande) metoder i så fall gömma koldioxiden i berggrunden. Rena trolleritricken vars enda uppgift är att vilseleda om att detta löser klimatfrågan.

De som tror att det är en promenad i parken att ersätta de fossila energikällorna borde sätta sig in i hur fossilolja, fossilgas och fossilt kol i dag används och vilken betydelse de har för att vårt moderna samhälle ska fungera. De fossila bränslena är lagerenergi, vilket innebär att vi kan styra när de ska leverera energi för uppvärmning, transporter och industriella processer. Det är dessutom enkelt att transportera denna lagrade energi dit där man vill använda den.

Däremot kan vi inte bestämma när solen och vinden ska leverera energi, vi måste använda den när solen skiner och när vinden blåser. Det är då elektriciteten levereras ut på elnätet. Visst går det att lagra den i batterier eller pumpa upp vatten i dammar som sedan levererar elström när dammarna töms. Men detta bidrar till att minska den nettoenergi vi erhåller och gör processen dyrare.

Om sol- och vind hade varit ett billigare alternativ än de fossila energikällorna så hade dessa energikällor naturligtvis redan konkurrerat ut de fossila bränslena. Visst kan produktutveckling av solceller och vindkraft göra dem billigare. Men eftersom utvecklingen redan har pågått i många år så är det redan nu en avtagande effekt. Den största kostnadsminskningen för solceller var när produktionen flyttats från Europa till Kina på grund av lägre arbetskostnader.

Byggandet av vindkraftverk och transporter av byggmaterialet för dessa vindkraftverk är idag helt beroende av stora maskiner som drivs av fossil dieselolja. Många industriprocesser är idag dessutom helt beroende av fossilbränslen. I Sverige har man idag en ambitiös satsning för att i framtiden tillverka stål utan att använda fossilt kol. I stället ska man använda vätgas i processen. Men vätgas är ingen energikälla utan bara en energibärare. Det går åt energi för att tillverka vätgasen och till detta ska vindkraft användas.

Detta är en nödvändig omställning om vi ska kunna tillverka stål utan att använda fossilt kol i tillverkningsprocessen. Men det är en kostsam omställning som kommer att ta lång tid att genomföra. Det innebär dessutom att en stor del av den vindkraft som produceras i Norrbotten, där ståltillverkning ska genomföras, inte kan användas till andra ändamål.

Hälften av alla fossilbränslen förbrukas idag inom tillverkningsindustrin, 73 procent av allt fossilt kol, 39 procent av fossilgasen och drygt 7 procent av fossiloljan. Fossil dieselolja är idag oumbärligt för tunga maskiner inom byggandet, skogs- och jordbruk, men även för en rad industriella processer. Till en del av dessa kan andra energikällor ersätta de fossila bränslena, men för vissa processer finns idag inga realistiska alternativ till de fossila bränslena. Speciellt sådana processer som kräver väldig hög temperatur. Biomassa samt vätgas tillverkad av vindkraft är de mest realistiska alternativen. Men det återstår mycket utvecklingsarbete för att alternativen till fossil dieselolja eller fossilgas ska bli lönsamma.

Världen står nu inför den gigantiska uppgiften att ersätta all den energi som idag de fossila bränslena levererar. Och den uppgiften hade funnits även om vi inte hade hotats av klimatförändringen.

Det är nu medan det ännu finns billig energi att tillgå som det går att genomföra den omställning av världens energisystem som är nödvändig. Det slöseri med billig energi som rika människor i de rika länderna idag ägnar sig åt är rent ut sagt brottsligt, eftersom det hindrar en omställning av vårt energisystem under ordnade former.

Det är vårt ekonomiska system som ständigt kräver ökad ekonomisk tillväxt som är det störst hindret mot en omställning. Ökad konsumtion innebär ökade utsläpp av koldioxid – är lika med varmare klimat. Ökad konsumtion betyder dessutom att vi förbrukar billig lagrad energi som behövs för att kunna genomföra en energiomställning.

Det är bråttom. Det är nu vi måste sluta med energislöseriet. Om tio år är det för sent, då kommer världen inte att klara av den uppgiften. 1930-talets depression var en västanfläkt jämfört med den depression som väntar om inget görs idag.

H Foste Hjälte

You May Also Like