Macron´s politik

“En lektion om hur man inte ska göra”

De gula västarnas uppror mot höjningen av drivmedelsskatterna i Frankrike har blivit ett huvudbry för borgerliga klimatkritiker. Högre kostnader för fossila bränslen är ju ett sätt att rädda klimat. Men då bortser man från konsekvenserna av att öka skattebördan för människor med mycket små marginaler.

Eskilstuna-Kuriren tar på ledarplats upp frågan om en skattesystemets utformning. Tidningen skriver “att se skattefrågan endimensionellt, och bara tala om högre eller lägre skattenivå… leder till kortsiktighet”. På den punkten är det lätt att instämma i tidningens ledare. Men när EK tar upp de gula västarnas protester mot de höjda drivmedelsskatterna i Frankrike går tidningen vilse.

EK skriver nämligen: “Ilska har piskats upp över skatt på motorbränslen, och tagits till förevändning för demonstrationer och upplopp. Angreppen riktas mot det slags politik som behövs om landsbygd, jordbruk och livsmedelsförsörjning ska skyddas mot de fossila bränslenas miljöhot.”

EK tycks mena att den franska landsbygdsbefolkningen och de franska arbetarna som protesterar mot att deras hushållsekonomi kommer att försämras på grund av höjning av drivmedelspriserna, inte förstår sitt eget bästa.

En av världens ledande klimatskribenter Andreas Malm skrev i helgen en artikel, där han pekar på att ensidiga höjningar av drivmedelspriser inte är något framgångsrecept om man vill minska utsläppen av koldioxid. Han kallar helt enkelt den franske presidenten Emmanuel Macron´s politik för “en lektion om hur man inte ska göra” om man vill bekämpa klimatförändringen.

Om vi verkligen vill rädda vår planet, måste vi driva en helt annan slags klimatpolitik. De åtgärder som har genomförts under de två senaste decennierna har så gott som alltid lagt de största bördorna på de fattigas axlar.

De gula västarnas uppror visar att man inte kan bekämpa klimatförändringen genom att låta den rikaste delen av befolkningen få ännu större möjligheter att tjäna pengar och bygga upp rikedomar samtidigt som skattetrycket ökar för lönearbetare och småjordbrukare.

Istället för att höja skatter på fossila bränslen som idag är nödvändiga både för transporter och uppvärmning för en stor del av alla människor i världen, så måste samhället först satsa på att bygga fossilfria transportsystem och utveckla de fossilfria energikällorna. Men detta kommer också att kosta och den kostnaden kan inte belasta låginkomsttagare, därför är det helt nödvändigt att höja beskattningen av förmögenheter och höga inkomster mycket mer.

Den utvecklingen som vi sett i så gott som hela världen innebär att de rika blivit allt rikare och att vi fått ett allt större proletariat av människor – även i vårt land – som marginaliserats och tvingas arbeta under allt sämre villkor. I samhällen med stora och ökade inkomstskillnader går det inte att minska fossilberoendet genom ensidiga höjningar av energiskatter, utan att ytterligare försämra läget för låginkomsttagare. De gula västarnas uppror visar det på ett mycket tydligt sätt.

Men det är inte bara Eskilstuna-Kuriren som vill tillrättavisa de gula västarna för att de protesterar mot höjda energipriser. Det handlar om en blind fläck för arbetande människors levnadsvillkor som är vitt spridd inom borgerligheten. Människor som ryggar för att sätta in klimat och miljöfrågor i ett klassperspektiv.

Ledarredaktionen

You May Also Like