Bildskapare: Marek Studzinski / Pixabay.

Regeringen vill ge NATO särskilt tillstånd att vid övningar skada miljön i Sverige

Den svenska regeringen och dess Klimat- och näringslivsdepartement – lett av av ministrarna Ebba Bush (KD) och Romina Pourmokhtari (L) – vill nu gå den svenska krigsmakten och NATO till mötes genom att slopa miljökrav vid militära övningar i Sverige. Då utländsk militär deltar skall miljölagstiftningen tillfälligt ställas åt sidan, föreslår regeringen i en promemoria som tillställts en rad remissinstanser.

I en presentation av sin promemoria redogör departementet för syftet med förändringen – rakt på sak:

Syftet med den föreslagna tillfälliga bestämmelsen är att öka möjligheterna för Försvarsmakten att bedriva
militärt samarbete och öva tillsammans med andra länders försvarsmakter.

I promemorian, som nu är ute på remiss presenteras förslaget vars syfte är att gå NATO till mötes:

Härigenom föreskrivs att det i miljöprövningsförordningen (2013:251)1 ska införas en ny paragraf, 1 kap. 16§, och närmast före 16§ en ny rubrik av följande lydelse.

Föreslagen lydelse

1 kap.

Viss försvarsverksamhet

16§
Försvarsmakten får vid militära övningar avvika från de villkor och försiktighetsmått som gäller enligt tillstånd eller
föreläggande för en sådan verksamhet som avses i 24 eller 30 kap., om det är nödvändigt för militärt samarbete med andra
länder.
Försvarsmakten ska så snart som möjligt underrätta Försvarsinspektören för hälsa och miljö om övningar som kan göra sådana avvikelser nödvändiga.


Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2023.

Bland dem som reagerat med bestörtning är Aktionsgruppen Rädda Vättern (ARV), som är en av remissinstanserna. I ett brev undertecknat av ARV:s ordförande Elisabeth Lennartsson och föreningens juridiska talesperson Christer Hagman uppmanas alla kommuner att skicka in remissvar.

ARV är sedan tidigare engagerat i kampen mot krigsmaktens förorening av Vättern:

I dag koncentrerar ARV arbetet på stoppa användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde och på öppnandet av nya gruvor i Vätterns tillrinningsområde, i första hand Norra Kärr norr om Gränna.

Redan idag tillåts militären i samband med övningar att från land beskjuta  Vättern – dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor boende i sjöns närhet – med ammunition uppgående till omkring 30 ton varje år. Detta tillstånd inkluderar flera ton bly. Dessutom tillåts att 1000 skott varje år avfyras från stridsflyg mot sjön.

Det nya förslaget, om undantag då utländsk militär deltar, innebär att alla villkor och försiktighetsmått sätts på undantag. Över hela Sverige.

Den svenska krigsmaktens ledning ser sig idag som vägvisare vad gäller “lämpliga åtgärder och förhållningssätt”. Ett bekant exempel är ÖB:s “uttalande” om att den svenska riksdagen inte bör ställa upp några förbehåll gällande kärnvapen och militära baser på svensk mark.

Undantaget vad gäller miljöskador är ytterligare ett exempel på  hur den den svenska krigsmakten å USA:s och NATO:s vägnar talar om för Sveriges politiker vad som ska gälla.

You May Also Like