Miljöförvarare mördas.

Naturskyddsföreningen: Människor som försvarar miljön mördas

Miljöförsvarare övervakas, hotas, trakasseras, utsätts för smutskastning och till och med mördas. Tre mördas varje vecka någonstans i världen. Människor som skyddar miljö- och markrättigheter lever allt farligare.

I Naturskyddsföreningens nya rapport Miljöförsvarare under attack – om hoten mot dem som skyddar vår natur framkommer alarmerande uppgifter. Rapporten bygger bland annat på enkäter med 25 miljöorganisationer runtom i världen.

Resultat:

  • 88 procent av de tillfrågade organisationerna anger att läget för civilsamhället i deras respektive länder har blivit sämre under senare år.
  • 80 procent uppger att de har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet uppges vara övervakning (fysisk och digital), smutskastningskampanjer och dödshot.
  • 24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens målgrupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.
  • 52 procent uppger att de kan ge exempel där de själva eller deras målgrupper har trakasserats eller hotats av privata företag.
  • 68 procent upplever att beslutsfattarna i det land som organisationen verkar betraktar miljörörelsen som ett hot.

Rapporten klargör att konflikterna ofta handlar om företags exploatering av naturresurser. Gruv-, jordbruks- och skogsindustrin står för flest konfrontationer med lokalbefolkningen, ofta urfolk, i de områden som exploateras. Detta är en situation som Sveriges och andra länders konsumtion bidrar till genom ökad efterfrågan på produkter och råvaror från dessa länder.

– Sveriges regering måste nu ta krafttag i frågan om miljöförsvarares utsatthet genom att stoppa ohållbara investeringar som drabbar både människor och miljö. Det behövs också lagstiftning som ålägger företag att genomföra seriösa riskanalyser innan de investerar i och verkar i högriskländer, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

– Att organisationer och människor som försvarar miljön övervakas, trakasseras och dödas är ett hot mot demokratin och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Samtidigt är det också ett hot mot miljön. Världen behöver stå upp för miljöförsvararnas rätt att försvara allas vår framtid, avslutar Karin Lexén.

Tommy Jansson

Länk till rapporten:

You May Also Like