Greta Thunberg vägrar ta emot Nordiska Rådets miljöpris

Av Anders Romelsjö – globalpolitics.se

Greta Thunberg har fått Nordiska Rådets miljöpris. Men hon vägrar att ta emot det och motiverar detta nedan.

Ett klart besked till dem som hon tror att hon arbetar för Kapitalet och låter sig “mutas.”

DN skriver:

“Svenska Greta Thunberg fick Nordiska rådets miljöpris på en gala i Stockholms konserthus på tisdagen. Men hon valde att inte ta emot priset. Det hade varit väldigt konstigt att ta emot priset från statsministrar när det är dem som vi strejkar mot, säger Isabelle Axelsson som representerade Thunberg under ceremonin.”

Greta Tunbergs besked

Jag har fått Nordiska rådets miljöpris 2019. Jag har beslutat mig för att avstå från detta pris.

Här är anledningen:

Jag reser för närvarande genom Kalifornien och kan därför inte vara närvarande med dig idag. Jag vill tacka Nordiska rådet för denna utmärkelsen. Det är en enorm ära. Men klimatrörelsen behöver inte fler priser. Vad vi behöver är att våra politiker och människor med makt börjar lyssna på den nuvarande, bästa tillgängliga vetenskapen.

De nordiska länderna har ett mycket gott anseende världen över när det gäller klimat- och miljöfrågor. Det är inget skryt. Det saknas inte fina ord. Men när det gäller våra faktiska utsläpp och våra ekologiska fotavtryck per capita – om vi inkluderar vår konsumtion, vår import såväl som luftfart och frakt – så är det en helt annan historia.I Sverige lever vi som om vi hade cirka 4 planeter enligt WWF och Global Footprint Network.

Och ungefär samma sak gäller för hela Norden. I Norge till exempel gav regeringen nyligen ett rekordstort antal tillstånd för att leta efter ny olja och gas. Det nyöppnade olje- och naturgasfältet “Johan Sverdrup” förväntas producera olja och naturgas under 50 år. Olja och gas som skulle generera globala koldioxidutsläpp på 1,3 ton.

Klyftan mellan vad vetenskapen säger är nödvändig för att begränsa ökningen av den globala temperaturökningen till under 1,5 eller till och med 2 grader – och politik som leder de nordiska länderna är gigantisk. Och det finns fortfarande inga tecken på de ändringar som krävs.Parisavtalet, som alla de nordiska länderna har undertecknat, bygger tankar om jämlikhet, vilket innebär att de rikare länderna måste gå i spetsen.

Vi tillhör de länder som har möjlighet att göra det mest. Och ändå gör våra länder ännu ingenting. Så tills ni börjar agera i enlighet med vad vetenskapen säger är nödvändigt för att begränsa den globala temperaturökningen under 1,5 grader eller till och med 2 grader Celsius, väljer jag – och Fridays For Future i Sverige – att inte ta emot Nordiska rådets miljöpris inte heller prispengarna på 500 000 svenska kronor.

–Med vänliga hälsningar Greta Thunberg


Greta Thunberg’s statement

I have received the Nordic Council’s environmental award 2019. I have decided to decline this prize.

Here’s why:

I am currently traveling through California and therefore not able to be present with you today. I want to thank the Nordic Council for this award. It is a huge honour.

But the climate movement does not need any more awards. What we need is for our politicians and the people in power start to listen to the current, best available science.

The Nordic countries have a great reputation around the world when it comes to climate and environmental issues. There is no lack of bragging about this.

There is no lack of bragging about this. There is no lack of beautiful words. But when it comes to our actual emissions and our ecological footprints per capita – if we include our consumption, our imports as well as aviation and shipping – then it’s a whole other story.

In Sweden we live as if we had about 4 planets according to WWF and Global Footprint Network. And roughly the same goes for the entire Nordic region.

In Norway for instance, the government recently gave a record number of permits to look for new oil and gas. The newly opened oil and natural gas-field, “Johan Sverdrup” is expected to produce oil and natural gas for 50 years; oil and gas that would generate global CO2 emissions of 1,3 tonnes.

The gap between what the science says is needed to limit the increase of global temperature rise to below 1,5 or even 2 degrees – and politics that run the Nordic countries is gigantic. And there are still no signs whatsoever of the changes required.

The Paris Agreement, which all of the Nordic countries have signed, is based on the aspect of equity, which means that richer countries must lead the way.

We belong to the countries that have the possibility to do the most. And yet our countries still basically do nothing. So until you start to act in accordance with what the science says is needed to limit the global temperature rise below 1,5 degrees or even 2 degrees celsius, I – and Fridays For Future in Sweden – choose not to accept the Nordic Councils environmental award nor the prize money of 500 000 Swedish kronor.

Best wishes

–Greta Thunberg

Artikeln tidigare publicerad på globalpolitics.se

You May Also Like