Många barn hemlösa

I en nyligen publicerad rapport från Rädda Barnen, “En plats att kalla hemma”,  visas att minst 5390 barn lever i hemlöshet i Sverige. Uppgifterna bygger på en enkätundersökning till Sveriges 37 största kommuner. Flera kommuner säger att det är svårt att uppskatta antalet hemlösa barn och att mörkertalet antagligen är stort.

– Bostadsfrågan debatteras ofta i Sverige. Men alldeles för sällan utifrån ett barnperspektiv. Det är uppenbart att det saknas fakta om hur stort problemet med bostadslöshet är på såväl nationell som kommunal nivå. Det är under all kritik, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Det har också gjorts djupintervjuer med barn och deras föräldrar om hur det är att leva i hemlöshet. Det är barn som ibland bor på hotellhem och ibland på campingplatser. I vissa fall har de tvingats flytta upp till åtta gånger på ett år.

– Barnen lever i en mycket utsatt situation och känner en stor ovisshet inför framtiden. De vet inte hur länge de ska bo kvar och ibland inte var de ska bo nästa vecka. Dessutom gör trångboddheten att många barn har svårt att koncentrera sig när det gäller till exempel skolarbetet, säger Tove Samzelius, författare till rapporten.

Regeringen som aviserat att göra Barnkonventionen till lag behöver nu agera för att barn som lever i hemlöshet får det stöd och den trygghet som de har rätt till, framhåller Rädda Barnen.

– För att effektivt kunna motverka hemlöshet bland barn krävs ett tydligt utpekat statligt ansvar. Sen behövs det mer konkreta och effektiva stödprogram till barnfamiljer som lever i hemlöshet. Myndigheter och kommuner måste lyssna till barns behov, säger Elisabeth Dahlin.

Tommy Jansson

You May Also Like