Mälarsjukhuset i Eskilstuna har högsta överbeläggningen

Inom vården har på många håll i Sverige överbeläggningarna vuxit till ett stort problem. Grundorsaken är personalbrist, och de fackliga organisationerna kräver nu krafttag för att öka nyrekryteringen.

Enligt Dagens Eko visar färska siffror att allra värst i landet är det på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Av statistik presenterad av vantetider.se framgår att i november 2016 uppgick överbeläggningen på Mälarsjukhuset till 8,9 procent. För hela Sverige var procenttalet 3,7. I Eskilstuna nåddes en topp under augusti 2016, då överbeläggningen var 17,5 procent

Samma mönster gäller andelen utlokaliserade patienter. För Eskilstuna var det 3,8 procent, och för hela landet 1,6.

Inom psykiatrin varierade överbeläggningen märkbart Eskilstuna. Med toppar kring
6 procent. För hela Sverige gällde förra året att den genomsnittliga överbeläggningen låg på cirka 2,5 procent.

Not:

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Rapporteringen sker för både somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård.

Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultatet avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Källa: vantetider.se

Bilden visar antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser, och antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser för urvalet Mälarsjukhuset samt för riket.

Landsting / region Överbeläggning Utlokaliserade patienter
Riket 3,7 1,6
Sörmland 8,2 3,6
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm 4,4 0
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 8,9 3,8
Nyköpings lasarett 8,7 5

Agne Helg, Tomas Widén

You May Also Like