Bild frå pixabay.

Fossilfritt? Javisst, men hur?

Begrav uttrycket “grön ekonomisk tillväxt”! Det finns inget annat realistiskt alternativ till den rådande kapitalistiska tillväxten än  en demokratiskt planerad röd-grön nerväxt! 

Världen kommer varken att hinna eller ha råd med att bygga upp de alternativa energikällorna i tillräckligt snabb takt för att ersätta de fossila bränslena. Istället måste världens energikonsumtion omedelbart minska! För varje dag vi skjuter på beslut desto närmare en katastrof kommer vi,understryker eFOLKET:s chefredaktör Hans Foste Hjälte i denna debattartikel.

Vad måste göras om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle?

År 2018 konsumerades 11 743 Mtoe fossila bränslen (Mtoe = miljoner ton oljeekvivalenter, är ett mått på energiinnehållet i olika bränslen och energikällor för att kunna jämföra värdet på deras energiproduktion).

  • Atomkraft svarade för 611 Mtoe,
  • Vattenkraft svarade för 949 Mtoe
  • De förnyelsebara, sol, vind och biomassa, svarade för 561 Mtoe
  • Totalt förbrukade världen energi motsvarande 13 865 Mtoe
  • De fossila bränslena orsakade 33,7 miljarder ton utsläpp av koldioxid ifjol.

Om vi inget gör så kommer utsläppen att öka och de fossila bränslena kommer i stort sett vara slut inom 100 år, beroende på hur snabb den ekonomiska tillväxten i världen är.

Om vi fortsätter att förbruka de fossila bränslena kommer de att ta slut innan de finns någon ersättning. Och risken är stor för att koldioxidutsläppen leder till en klimatkatastrof.

Det finns alltså två starka skäl att ersätta de fossila bränslena så snart som möjligt. Om vi nu fattar ett beslut om att de ska vara helt borta ur världens energisystem till år 2050, alltså om 31 år – en ganska lång avvecklingstid, vad behöver vi då göra?

Låt oss först ge en bild av hur mycket energi dessa 11 743 miljoner ton oljeekvivalenter är. Alltså alla fossila bränslen omvandlade till den mängd olja det motsvarar. Chris Martenson* har på Peak Prosperity gjort en pedagogisk bild av hur mycket fossila bränslen vi använder och vad som krävs för att ersätta all den energin som kommer från dessa bränslen.

Världens största oljetanker rymmer lite mer än 3 000 000 fat olja. Det är lika med 477 miljoner liter olja (1 fat = 158, 97 liter). Det finns idag fyra oljetankers av den storleken i världen. Energiinnehållet i den mängden olja motsvarar ungefär 0,42 Mtoe. Det betyder att det skulle behövas 2,4 sådana jättetankfartyg för att frakta olja vars energi motsvarar 1 MToe (en miljon ton oljeekvivalenter). Om världens hela årliga förbrukning av fossil energi skulle fraktas med oljetankfartyg skulle det gå åt 30 000 sådan jättetankbåtar. Om dessa fartyg placerades i rad efter varandra blir det en sträcka på över 1 000 svenska mil, det vill säga längre än avståndet mellan nordpolen och ekvatorn.

Vi har nu alltså 30 år på oss att avveckla fossil energi motsvarande denna mängd. Helst bör det gå ännu snabbare. Fram till 2050 har vi cirka 11 000 dagar på oss. Det betyder att vi varje dag måste minska den fossila energin vi använder, som motsvarar mängden olja i tre sådana här jätteoljetankers. Varje vardag som söndag måste vi genomföra denna minskning om vi ska var nere i noll användning av fossil energi 2050.

Den som påstår att detta är en enkel uppgift ljuger eller svävar i det blå.

Om vi skulle kunna ersätta alla denna energi med kärnkraft- vilket vore rent vansinne ur miljösynpunkt – skulle vi tvingas bygga tre helt nya atomkraftverk varannan dag. Vi skulle vara tvungna att starta redan idag och sedan fortsätta med detta i 30 år. Den som tror att det är möjligt kan vara snäll och skicka en beskrivning hur detta ska gå till och vilka som ska finansiera denna utbyggnad.

Nej, självklart ska vi istället satsa på förnyelsebara energikällor. Men det betyder att vi måste bygga 1 500 nya stora vindkraftverk, med kapacitet 2,5 MW, varje dag, 365 dagar om året i 30 år. Dessutom är redan de äldsta vindkraftverken på väg att behöva renoveras, eller ersättas av nya vindkraftverk.

År 2017 installerades det totalt i hela världen nya vindkraftsenergi motsvarande 52 000 MW. Det motsvarar 58 nya 2,5 MW vindkraftverk per dag under året. Farten i utbyggnaden måste snabbt bli mer än 25 gånger så stor. I flera av de länder som byggt mest vindkraftverk, främst Tyskland och Kina har utbyggnadstakten istället minskat sedan 2017.

Befolkningen kommer också att ha ökat till 2050 med mellan 20 och 30 procent, så om inte energin per capita ska minskas så krävs ännu större utbyggnad av de förnyelsebara energikällorna om de fossila bränslena ska kunna avvecklas till 2050.

Alla de här ovanstående beräkningarna utgår dessutom från det faktum att vi inte ska öka energiförbrukningen. Om vi enbart ska hålla den på samma nivå som befolkningsökningen, det vill säga samma konsumtion per capita i framtiden som idag, så kommer energianvändningen att öka med 1,0 procent per år. Vilket betyder att vi behöver bygga ytterligare 200 till 300 nya vindkraftverk varje dag, det vill säga totalt 1 700 – 1 800, om allt fossilt bränsle ska vara ersatt till år 2050.

Som tur är så finns det ju även solenergi, som vi kan bygga ut. Så det kanske räcker med 850 – 950 nya vindkraftverk om dagen om vi samtidigt bygger ut solenergin i samma takt, som vindkraften. Men detta kräver lika mycket ansträngning och lika mycket energi.

Själva utbyggnaden av de nya energisystemen medför stora kostnader i form av utbyggda elnät och energilagring. Detta är nödvändigt när vi går från ett system med stor del lagerenergi till ett intermittent energisystem, där flödet är ojämnt och avbrott sker under delar av dygnets timmar. Och kostnaden för utbyggandet betyder ökad användning av arbetskraft och energi.

Det känns som om ragnarök ligger runt hörnet. Men vad det handlar om är att vi måste inse vad som krävs. Vi måste redan idag se till att minska energikonsumtionen i världen. Tyvärr sprids idag en myt – även av dem som är medvetna om att vi måste minska användningen av de fossila bränslena – nämligen att det är möjligt att ersätta dem med fossilfria bränslen inom överskådlig tid, utan att minska energikonsumtionen.

Det är meningslöst att ägna tid åt att diskutera tekniska lösningar, elbilar, batterier och stolligheter som elektriska flygplan, som en väg att minska beroendet av de fossila bränslena, i en värld med ständigt ökad tillväxt, eftersom tillväxt betyder ökad produktion. Och ökad produktion har alltid krävt ökad mängd energi och dessutom ökad konsumtion av råvaror, förstörelse av naturen, utrotande av djur, nedhuggning av skogar.

Historisk har människor med sin egen muskelkraft bidragit till ökad produktion, men det är genom att använda allt mer yttre energikällor som människor har ökat sin användning av energi, som från början var biobränsle och djurens muskelkraft, och senare vattenkraft till kvarnar, och vinden främst till segelfart men även till väderkvarnar.
Den allra största ökningen inträffade när människan började använda de fossila bränslena för cirka 300 år sedan.

Vårt moderna samhälle har byggts upp med hjälp av energin från kol, olja och naturgas. För att dagens samhälle ska fungera är vi helt beroende av ett ständigt – ökande – flöde av fossila bränslen.

Den ekonomiska tillväxten har skapat enormt stora städer, en process som förväntas fortsätta och till och med öka i framtiden. Detta innebär att samhällen blir sårbara eftersom det kräver enorma transportapparater för att alla människor ska kunna försörjas med livsmedel och varor. När människor flyttar från områden där deras dagliga livsmedel produceras ökar behovet av transporter och samhället blir också mycket mer sårbart speciellt om det blir brist på energi.

Världens energikonsumtion kan inte tillåtas fortsätta att öka. Istället måste världens förbrukning av energi vända nedåt. Detta betyder att den totala konsumtionen av varor i världen måste minska istället för att öka som den hittills har gjort.

Och då handlar det om att de människor som idag konsumerar mest måste minska sin konsumtion, det vill säga överklassen i hela världen och stora delar av medelklassen i de rika så kallade välfärdsstaterna måste tvingas konsumera mindre varor och göra färre resor.

Dessutom måste transnationella transporter minimeras. Allmänna kollektiva transporter måste ersätta individuellt bilåkande. Bilismen har svarat för en stor del av den ökade konsumtionen av fossila bränslen och kommer att fortsätt med det enligt alla prognoser. Elbilar bidrar inte till mindre konsumtion av fossilbränslen eftersom en stor del av elenergin produceras av kol och fossilgas.

Det finns ingen annan väg, inget annat alternativ till den kapitalistiska tillväxten än nerväxt. Världen kommer varken hinna eller ha råd med att bygga upp de alternativa energikällorna i tillräckligt snabb takt för att ersätta de fossila bränslena. Istället måste världens energikonsumtion omedelbart minska. För varje dag vi skjuter på beslut ju närmre en katastrof kommer vi.

Så begrav uttrycket grön ekonomisk tillväxt! Det som krävs är planerad nerväxt. En röd-grön sådan. Mycket röd och mycket grön!

Hans Foste Hjälte

Chris Martensson* är en US-amerikansk forskare, som specialiserat sig på att forska och skriva om sambandet mellan ekonomi, energi och miljö. Den här artikel bygger vidare på en av hans texter i bloggen PeakProsperity: 

You May Also Like