Bild: Steve Buissinne / Pixabay.

Fossilbubblan är på väg att brista

Världen är på väg mot en energikris – och den kan inte en stor och snabb utbyggnad av vind- och solenergi förhindra. Under de senaste 150 åren har vi människor levt i en fossilbubbla, eller rättar sagt i en ekonomi med ständigt ökad tillväxt, tack vare ökad förbränning av fossilt kol*, fossilolja* och fossilgas* (* se fotnot).

Diagram 1 Energikonsumtion 1800 – 2019 Global direct primary energy consumption

Bilden Nerifrån och upp:

  • Traditionell biomassa. Ved, träkol och övriga växter (rödbrun)
  • Fossilt kol (grå)
  • Fossilolja (blå)
  • Fossilgas (lila)
  • Kärnkraft (röd)
  • Vattenkraft (ljusgrön)
  • Vindenergi + Solenergi + övrigt förnyelsebart + biobränslen, t ex bensin och diesel tillverkad av växter (ljusgrå)

Det är genom att vi människor på kort tid har tömt världens enorma förråd av lagrad billig energi: fossilt kol, fossilolja och fossilgas, som denna ekonomisk tillväxt och ökningen av levnadsstandarden blivit möjlig. De allra lättast åtkomliga tillgångarna av de fossila bränslena har vi nu förbrukat. De som återstår blir allt dyrare att få fram. Därför är världen på väg mot en brist på billig energi. Grunden för ekonomiskt tillväxt har eroderat.

Hittills har de alternativa energikällorna, vind- och solenergi, inte ersatt någon fossil energi. De har enbart bidragit till att öka världens energikonsumtion (se diagram 1). Orsaken är att vi lever i ett ekonomiskt system, kapitalismen, som kräver ständigt ökad ekonomisk tillväxt för att fungera. Och ständigt ökad ekonomiskt tillväxt kräver en ständigt ökad förbrukning av energi.

Tyvärr, förstår väldigt få människor svårigheten med att ersätta de fossila energikällorna. Utbyggnad av såväl solenergi som vindenergi är fortfarande helt beroende av tillgång på fossilenergi och även av hård exploatering av underbetalda arbetare i Asien och Afrika.

Vi måste inse att en fossilfri värld kommer att se helt annorlunda ut än dagens värld. Det är en värld utan ständig ekonomisk tillväxt, vilket innebär att dagens ekonomiska system, vars livskraft är just ständigt ökad produktion och utsugning av människor och miljö, inte längre fungerar.

Den fossileldade epoken är snart över – nedgången har redan börjat. Därför handlar det om att så snabbt som möjligt genomföra en total samhällsrevolution. Det vill säga skapa ett samhälle vars drivkraft inte är ständigt ökad tillväxt, vilken idag drivs av exploatering av människor, djur och natur.

Det är tillgången på billig energi som har möjliggjort den ekonomiska utvecklingen under kapitalismen. Kapitalistklassen och deras politiker har aldrig förstått betydelse av, eller rättare sagt velat förstå den ekonomiska betydelsen av billig energi.

H Foste Hjälte

Läs mer på Symposium om konsekvenserna av bristen på billig energi och beroenden av de fossila bränslena i artikeln: Konsekvenserna av brist på billig energi – Fossilbubblan är på väg att brista.

Fotnot:

* Jag använder i mina texter benämningen fossilolja och fossilgas samt fossilt kol. För att betona att det just är fossila bränslen, det vill säga inga bränslen som vi producerar idag. De producerades för miljoner år sedan, av förmultnade växter och djur. Under vår tid har de konsumerats och levererat energi till mänsklighetens fromma men också koldioxid till jordens atmosfär och därmed påverkat jordens klimat.

Det finns ytterligare en viktig orsaka att använda prefixet fossil, nämligen att skilja de fossila bränslena från icke fossila bränslen. Det finns ju olja som inte är fossil utan produceras från växter och träkol, som framställas genom kolning av vedråvara.

You May Also Like