Korsningen Tullgatan/Kungsgatan är en av Eskilstunas mest trafikerade korsningar. Under rusningstid brukar här bildas långa köer i anslutning till korsningen. Den röda cirkeln mitt i bilden visar området som nu ska byggas om till en cirkulationsplats…

Eskilstuna: Så blir nya Tullgatan när ombyggnationen är färdig

Arbetet med rondellen på Tullgatan/Kungsgatan i centrala Eskilstuna är uppdelat i fyra etapper. Nu på måndag (4 mars) börjar första etappen av att bygga en rondell i korsningen av Tullgatan och Kungsgatan. Syftet är att förbättra trafikflödet och samtidigt skapa en säkrare trafikmiljö. Etapp 1 av bygget beräknas pågå april ut, och hela rondellen planeras vara klar lagom till årsskiftet.

Den första etappen innebär att körbanan från korsningen och mot Rinmangymnasiet bara har ett körfält öppet för trafik fram till i höjd med Restaurang Rinman. Nygatan enkelriktas i västlig riktning så att bilister kan åka ut på Tullgatan från Nygatan, men inte tvärtom. Dessutom stängs Kungsgatan av helt mellan Tullgatan och Bruksgatan. Om man kan så bör man som bilist välja en annan väg, men om man måste passera genom byggområdet ska man ta det varsamt.

Tullgatan med delar av Rinmangymnasiet.

En säkrare trafikmiljö

Den nya rondellen (cirkulationsplatsen) blir en del av Tullgatans förvandling som bygger vidare på Hamngatans nya sektion väster om universitetsområdet, med gång- och cykelbanor samt planteringsytor på var sida av körbanan. Kommunen bygger om Tullgatan mellan Hamngatan och Nygatan för att skapa en säkrare trafikmiljö och ett mer attraktivt gaturum för såväl bilar som oskyddade trafikanter. Samtidigt bidrar detta till ett mer hållbart och klimatsmart byggande, menar Kommunen. Hela sträckan får ny gatubelysning och planteringsytor med växtlighet som utformas för att kunna ta hand om dagvatten från de hårdgjorda ytorna. Det blir ett nyttigt urbant ekosystem som bidrar till en hållbar dagvattenhantering och biologisk mångfald, säger man på Eskilstuna Kommun.

Korsningen Tullgatan/Kungsgatan, som nu ska byggas om till en cirkulationsplats.

En ny cirkulationsplats ersätter korsningen Tullgatan/Kungsgatan. Syftet är att förbättra trafikflödet och samtidigt skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag. Man kommer också att återställa Rademachergatans historiska karaktär på sträckan Tullgatan – Bruksgatan.

Bilden visar en illustration av hur Tullgatan kommer att se ut när arbetet är färdigt.

Preliminär tidsplan

 • Byggstart vecka 10 2024.
 • Byggtiden beräknas till drygt ett år (vår/sommar 2025).
 • Arbetsområdet kommer att vara avstängt i omgångar.

Åtgärder som ska göras

 • Tullgatan byggs om från Hamngatan i norr till Nygatan i söder.
 • Cirkulationsplats byggs i korsningen Tullgatan/Kungsgatan.
 • Rondellen får ett konstverk.
 • Nya torgytor skapas i anslutning till cirkulationsplatsen samt i korsningen Tullgatan/Rademachergatan.
 • Kommunen återställer Rademachergatans historiska karaktär och skapar samtidigt ett tillgängligt gångstråk.
 • Kommunen planterar nya träd, buskar och perenner längs hela sträckan.
 • Hela sträckan får ny gatubelysning.
 • Kommunen skapar nya planteringsytor längs vissa avsnitt av Rinmansparken för att utöka och förstärka den nuvarande parkmiljön.
 • Eskilstuna Energi & Miljö utför också ledningsarbeten på Tullgatan.
 • Man passar även på att göra om Nygatan till cykelgata.

Påverkan av framkomligheten

Arbetet på Tullgatan är indelat i fyra etapper, bland annat för att man i största möjliga mån ska kunna undvika en helavstängning. I takt med att etapperna avverkas kommer olika vägar att stängas av och olika vägomledningar att gälla. Eskilstuna Kommun kommer att informera närmare om dessa när det är aktuellt.

Etapp 1

Ungefärlig tidsperiod: Från och med nu till och med april 2024.

Påverkan: Ett körfält stängs av från i höjd med Restaurang Rinman fram till korsningen Tullgatan/Kungsgatan. Trafiken kan åka i båda riktningar på det andra körfältet, men med begränsad framkomlighet och man bör som bilist vara försiktighet.

En del av Kungsgatan mellan Tullgatan och Bruksgatan stängs av helt.

Nygatan blir enkelriktad i västlig riktning. Som bilist kan man då inte svänga in på Nygatan från Tullgatan. Däremot kommer man att kunna svänga ut från Nygatan in på Tullgatan.

Kartan visar etapp 1.

Läs också:

Eskilstuna: Hårt trafikerad korsning ska bli cirkulationsplats – imorgon släcks trafikljusen ner

Tungt trafikerad gata i centrala Eskilstuna stängs av

You May Also Like