Egna datorer i skolan – kejsar’ns ny kläder? Onödiga och kanske till och med skadliga!

Elevdator förbättrar inte studieresultaten men ser ut att öka klasskillnaderna i skolan

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan uppnår varken bättre eller sämre studieresultat än andra, visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

I rapporten Påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev? visas att högstadieelever som blivit tilldelade en egen dator eller surfplatta av skolan varken får bättre eller sämre resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska än elever som inte fått en dator eller surfplatta.

En satsning på “en elev, en dator” tycks inte förbättra kunskaperna generellt, något som ibland förs fram vid sidan av argumentet att det ska stärka elevers förmåga att använda digital teknik. Det betyder dock inte att datorer i undervisningen inte har några effekter på elevernas kunskaper då i princip alla skolor använder datorer idag, säger Martin Lundin som är en av rapportförfattarna.

Det finns tecken på att skillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund ökar. Elever som gått på en skola som har satsat på egna datorer till eleverna och vars föräldrar högst har en gymnasieutbildning får något sämre resultat på det nationella provet i matematik. Sannolikheten att påbörja ett studieförberedande program på gymnasiet sjunker för den här gruppen.

Att förse alla elever med en egen dator eller surfplatta tycks inte bidra till att jämna ut skolresultat mellan elever med olika föräldrabakgrund. Våra resultat tyder snarare på det omvända. säger Caroline Hall, en annan av rapportförfattarna.

Vi ser också vissa tecken på att surfplattor kan leda till sämre resultat på det nationella provet i svenska, fortsätter hon.

Undersökningen är den första stora svenska studien som fångar hur ”en elev, en dator” påverkar elevers skolresultat. Det finns alltså indikationer på att klasskillnaderna ökar när det gäller elevers prestationer i skolan vid användande av egen dator. Rapportförfattarna menar dock att det behövs ytterligare forskning för att dra kunna dra mer säkra slutsatser.

Tommy Jansson

Länk till rapporten:

You May Also Like