Donald Trump – 2017 års klimathjälte?

Utsläppen av växthusgasen, koldioxid, i världen ökade 2017 med 1,7 procent och nådde därmed en ny rekordnivå i fjol. Utsläppen ökade i de flesta länder, dock inte i USA, där de minskade. USA stod för den enskilt största utsläppsminskningen av koldioxid. Frågan är därför om Donald Trump nu kan bli miljörörelsen nye klimathjälte.

Enligt det Internationella Energiorganet, IEA:s beräkningar beror ökningen av utsläppen på den globala ekonomins starka tillväxt, som 2017 var 3,7 procent. Men IEA:s chef Fatih Birol förklarar också att “förbättringen av den globala energieffektiviteten har minskat dramatiskt, eftersom beslutsfattare har fokuserat mindre på det.”

Energikonsumtionen i världen steg 2017 med 2,1 procent, varav mer än två tredjedelar – 70 procent – handlade om ökad konsumtion av fossila bränslen som kol, gas och olja. Effekten av detta blev att ytterligare 460 miljoner ton koldioxid släpptes ut i atmosfären, vilket innebär en ökning av koldioxidhalten i atmosfären med 1,4 procent. Den ökningen motsvarar utsläppen från 170 miljoner bilar, enligt beräkningar som publicerats av den tyska tidningen Die Welt.

Enligt IEA ansvarade de asiatiska länderna för två tredjedelar av utsläppsökningen i fjol. Med tanke på den ökade ekonomiska tillväxten i Kina på närmare sju procent så var trots allt ökningen av landets koldioxidutsläpp inte uppseende väckande hög, utan “bara” 1,7 procent, anser IEA. Trots en mycket mer blygsam ekonomisk tillväxt ökade också koldioxidutsläppen i EU.

Men utsläppen ökade inte från alla länder, från några länder minskade utsläppen. Det gäller främst från Japan, Mexico och Storbritannien och USA. Den största minskningen i absoluta tal stod, kanske något överraskande, USA för. Utsläppen minskade med 25 megaton (25 miljoner ton), trots att USA:s ekonomiska tillväxt var över 2 procent 2017.

En viktig orsak till minskningen i USA var faktiskt under 2017 ökad användning av förnyelsebara källor i elproduktionen, men orsaken var också en minskad elkonsumtion i USA. Det kan därför förefalla som att USA har lyckats med sin omställning genom att man kunnat kombinera ökad tillväxt med lägre utsläpp.

Kommer klimat- och miljörörelsen omvärdera Donald Trump? Frågan är dock vad som är orsaken till att USA lyckats gå emot trenden och minskat utsläppen av växthusgaser. Det finns ju flera förklaringar:

Nedsmutsande tillverkningsindustrier i USA läggs ner och produktionen flyttats till andra länder, till exempel Kina. Därmed flyttas också utsläppen från USA till Kina och andra länder i främst Asien.

Dessutom byts i USA gamla kolkraftverk ut mot modernare kraftverk. I vissa fall innebär det en omställning till förnyelsebar energi men oftare handlar det om byggandet av kraftverk som drivs av en annan fossil energikälla – nämligen naturgas. Moderna gaskraftverk är dock effektivare och skapar lägre utsläpp än gamla kolkraftverk.

Och den här utvecklingen är inte heller något som styrs av Donald Trump från Vita Huset i Washington utan det genomförs genom beslut i kraftbolag och i delstaterna. Dessutom har Donald Trumps dröm om återindustrialisering av USA samt utbyggandet av kolutvinning ännu inte genomförts. Om de planerna genomförs fullt ut så skulle effekten bli den motsatta, nämligen ökade utsläpp av koldioxid i USA.

Hans Hjälte

You May Also Like