Skattungbyns kraftstation vid sjöns Skatungens utlopp i Oreälven.

Vänsterpartiet utmanar kapitalets energipolitik

Svenska hushålls riskerar en elprischock i vintern – inte på grund av att det är ont om elenergi i Sverige utan därför Sverige exporter el till EU-länder, där det är brist på billig el. I dessa länderna tvingas man använda de allt dyrare fossila bränslena fossilgas eller fossilt kol för att framställa elenergi Utbyggnaden av vind- och solkraft har varit allt för låg, dessutom måste de finns andra energikällor att tillgå när vindarna är för svaga och när solen inte skiner.

Sverige och Norge har tidvis överskott av elenergi tacka vare god tillgång på vattenkraft. Den energi produceras i kraftverk som har fungerat väl i många år och gett god avkastning på insatt kapital, trots det pris som konsumenterna i Sverige och Norge betalar har varit mycket lägre än i övriga delar av Europa.

Jag lever stora delar av året vid en sjö, Skattungen (eller rättare sagt ett sjösystem, Oresjön/Skattungen). På 1920-talet byggdes en kraftverksdamm, som reglera vattenflödet – den stora investeringen gjordes alltså för snart hundra år sedan. Det betyder att ytan på dessa sjöar kan variera med drygt 2,5 meters höjd. Detta påverkar stränderna och livet kring sjön, naturliga reproduktionsställen för fisk i form av vassruggar försvinner.

Lågvatten i sjöns Skattungen – på hösten går vattenlinjen vid skogskanten när ”vattenmagasinet” är fyllt.

Men byggande av kraftverket har varit positivt för befolkningen i närområdet eftersom det har gett människor tillgång till billig energi. Man får ta de onda med det god. Vattenkraft har länge inneburit god tillgång på billig energi i hela Sverige. Det har inte blivit dyrare att producera denna el, däremot tvingas vi konsumenter att betala mer för elektriciteten på grund av att man har byggt kraftledningar för export av elenergi.

Ägarna av svenska vattenkraftverk kan nu tjäna mycket pengar på att exportera den svenska elen till andra länder i Europa där priserna är mycket höga och kommer att öka ännu mer på grund av ökade energibrist i kontinentala Europa. Men det som är bra för elenergiproducenterna är dåligt för oss som bor i Sverige, eftersom elexporten leder till att vi “importerar” övriga Europas elpriser till Sverige.

Ett parti i den svenska riksdagen har reagerat på detta – Vänsterpartiet. Man föreslår att prissättningen mellan den el som används i Sverige och den som exporteras separeras. Det ska ske genom en uppskattning av Sveriges totala energibehov, som prissätts först. Det som blir över prissätts sedan för sig och går på export. Målet är att Sverige, som just nu exporterar mest el i Europa, inte ska få samma höga priser som de länder som nu importerar el. Ett genialt – men också självklart – förslag.

Detta kallas hushållning, man bestämmer först det inhemska behovet av elektricitet och säljer sedan överskottet till marknadspris. Tidningen Flamman skriver:

När Vänsterpartiet presenterade sitt nya förslag för att sänka de svenska elpriserna beskrev en reporter i pressrummet det hela som ett ‘Alexanderhugg’: att separera prissättningen mellan den el som används i Sverige och den som exporteras, utan att införa ett pristak. Det ska ske genom en uppskattning av Sveriges totala energibehov, som prissätts först. Det som blir över prissätts sedan för sig och går på export. Målet är att Sverige, som just nu exporterar mest el i Europa, inte ska få samma höga priser som de länder som nu importerar el.

Partiledare Nooshi Dadgostar sade på presskonferensen att förslaget inte bryter mot reglerna för EU:s inre marknad. Men det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, som sköter elnätet, hävdade snabbt motsatsen. Senare anslöt sig även Energimarknadsinspektionen till samma linje.

Nu säger Nooshi Dadgostar att partiet i så fall är redo att utmana EU-rätten.

Självklart. Det gör väldigt många andra EU-länder just nu. De genomför mycket starka regleringar, därför att marknaden på el har fullständigt misslyckats …

Även de norska elpriserna stiger nu och väntas öka allt mer inför vintern. Detta trots att Norge har ett stort överskott av billig vattenkraft. I Norge växer nu en folklig protest mot allt högre elpriser.

Protesterna handlar om att politikerna i såväl Sverige som Norge har accepterat en profitstyrd energipolitik, som ökar konsumenterna kostnader och kraftbolagens vinster. Vad Vänsterpartier föreslår är att den svenska elenergiproduktioner ska förse de svenska hushållen med elektricitet till priser som motsvarar produktionskostnaderna för elenergin i Sverige.

Foste Hjälte

Se även dessa texter om läget i Norge:

You May Also Like