Utbildningsminister Fridolin besökte Eskilstuna

Utbildningsminister Gustav Fridolin besökte under onsdagen Eskilstuna. Första anhalten var Eskilstuna Folkhögskola, där han fick tillfälle till diskussion med de studerande vid den nystartade elev- och lärarassistent-utbildningen. Utbildningen startade den 15 december förra året. Den är ettårig, och halva utbildningstiden är förlagd som praktik ute på skolor i Eskilstuna Kommun.

Alejandro Aparicio, som ansvarar för kursen, berättade att föreningen av praktik, diskussioner och teori är något man ser som grundläggande. Det handlar inte om studier ”i avskildhet”. Kursdeltagarna ska ha möjlighet att hela tiden diskutera med varandra, och ta del av varandras erfarenheter underströk Aparicio. Han underströk också att det handlar om en utbildning för en mångfald av olika arbetsuppgifter, men där relationen till barnen alltid är det grundläggande.

Folkhögskolans studierektor Williams Pereira, som även han är involverade i kursens tillkomst berättade att mångfalden i studerandegruppen (25 deltagare) är viktig. Det handlar om yrkesbakgrunder, ursprung, ålder och så vidare.

– Utbytet av olika erfarenheter skapar en bra och viktig dynamik, menade Pereira, och han fick medhåll av kursdeltagarna.

Fridolin lyssnade uppmärksamt, och ville betona att utbildningen av lärar- och elevassistenter svarar mot väsentliga behov i dagens skola.

Kursdeltagarna Siv Malmgren och Hesam Zaitoun (se bild) berättade att de tyckte utbildningen har ett bra utlägg, och också att en utbildning av detta slag är en nödvändighet, med tanke på de arbetsuppgifter assistenterna kommer att ställas inför.

eFOLKET passade på att fråga utbildningsministern om hur han ser på de senaste årens regeringsdirektiv vad gäller lärarlönerna. Förstelärare-systemet och det så kallade ”lärarlyftet” har ju skärpt till systemet med uppifrån dikterade individuella löner, kraftigt ökat löneskillnaderna, raserat sammanhållningen bland lärarna, skapat tystnad på ”golvet” om lönefrågor och skapat en stämning av sorg bland många lärare.

Fridolin ville betona att han ser allvaret i den situation som skapats.

– Jag har ju flera nära vänner som arbetar som lärare, och som vittnar om den sorgliga stämning som råder inom stora delar av lärarkåren, intygade han.

Uppenbarligen planerar han åtminstone inte ett tredje steg för att öka löneskillnaderna. Vad gäller de individuella lönerna valde Fridolin att hänvisa till att lärarfackens ledningar faktiskt accepterat systemet.

Daniel Berton, folkhögskolans rektor, ville betona att han som chef inte alls är trakterad av den roll som tilldelats honom på grund av systemet med individuella löner.

– Systemet uppmuntrar ”soloåkning” och skapar en atmosfär som inte är bra för skolan. Som skolledare tvingas jag ägna mycket tid åt lönesättningen inom ett system som inte bara är onödigt, utan helt enkelt inte är bra, menade folkhögskolans rektor.

Några av lärarna på Eskilstuna Folkhögskola som eFOLKET pratade med uttryckte åsikten att systemet med individuella löner innebär ”en återgång till 1800-talet”.

– Jag ställer inte upp på de så kallade lönesamtalen, underströk en av lärarna, och tillfogade att detta nog har uppskattats också av den till uppgiften tvingade skolledaren.

Efter den av deltagarna helt klart uppskattade träffen med utbildningsministern väntade för den senare ett besök på Årbyskolan.

Tomas Widén

Foto: Rolf Waltersson

You May Also Like