Recension: En värld drogad av olja

Av Kjell Aleklett och med illustrationer av Olle Qvennerstedt
Utgivare: Exergena

Omkring 2005 såg jag ett debattprogram på TV om tillgången och priset på olja. Det var två professorer som diskuterade, en av dem hävdade att oljan var på väg att ta slut och att priset på olja därför skulle komma att stiga kraftigt under 2000-talet. De andra hävdade att så inte är fallet, att det finns gott om olja och därför inte är någon risk att priserna ska öka. Debatten väckte mitt intresse och jag började läsa artiklar på internet om oljan och insåg ganska snart att mannens som hävdade att oljepriserna skulle stiga var den som hade rätt.

Den som hävdade motsatsen, att priset skull gå ner, var Marian Radetzki, professor i Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Det har sedan visat sig han senare vid åtskilliga tillfällen offentligt har förutspått lågt oljepris – och alltid haft fel.

Jag fann att från och med i slutet av 1800-talet, då man hade börjat exploatera oljetillgångarna, så ökade de hela tiden, eftersom man varje år gjorde större fynd av olja än den volym olja som man pumpade upp. På 1950-talet ökade oljeutvinningen allt snabbare, men volymen var ändå mycket lägre än den olja man hitta. Under 1960-talet upptäcktes tre gånger så stor mängd olja som den som pumpades upp. Då föreföll med andra ord tillgången på olja vara oändlig, tyvärr lever fortfarande många kvar i den villfarelsen*.

På 1970-talet började fynden av nya tillgångar minska och redan under 1980-talet var oljeutvinningen större än volymen av de nya fynden, därefter har oljeutvinningen fortsatt att ökat medan den mängd man upptäckt blivit allt mindre. Bottenrekordet inträffade ifjol (diagram från nyhetsbyrån Bloomberg).

Det är ju inte logiskt att man finner mindre olja när efterfrågan ökar, om det finns stora oupptäckta reservera. Jag insåg ganska snart att den andre debattören, han som talade om Peak Oil, sinande oljereserver och ökade oljepriser i framtiden hade rätt. Hans namn är Kjell Aleklett.

Boken Peeking at Peak Oil, gav Kjell Aleklett ut 2012. Ifjol kom så en utökad och uppdaterad version av den boken ut på svenska under titeln En värld drogad av olja. Boken är en välskriven och diger bok på över 400 sidor som beskriver alla aspekter av världens oljeförbrukning. Olle Qvennerstedst ofta fantasifulla men mycket informativa illustrationer bidrar till att göra boken lättläst. Samtidigt kräver innehållet mycket eftertanke och väcker också många nya tankar.

I boken skildras hur oljan bildades, ”den globala oljefabriken” startade för 600 miljoner år sedan, då jorden var redan var närmare 4 miljarder år gamla. Mer än hälften av oljan bildades för 150 till 100 miljoner år sedan. Vi har nu på drygt ett sekel gjort av med i stort lika mycket utvinningsbara olja så producerade under denna tid 50 miljoner år.

Vi har helt enkelt bli beroenden av denna fantastiska råvara som ger oss så mycket energi till väldigt låg kostnaden. Det vill säga det går åt väldigt lite energi för att få fram väldigt mycket energi. Men ju mer svåråtkomlig olja blir desto mer desto mer energi kostar det att få fram oljan.

Tidigare var det varken lönsamt att borra efter olja som fanns under djupa havsvatten eller ta tillvara oljesand, eller spräcka skifferformationer med hjälp av horisontell borrning (fracking).

Men allt detta har nu blivit lönsamt. Och det beror inte på den tekniska utvecklingen som en del försöker få det till, utan på att efterfrågan har ökat medan till gången minskat vilket har höjt oljepriset och gjorde att tidigare olönsamma metoder har blivit lönsamma.

Kjell Aleklett berättar om hur man numera borrar efter olja över 2 000 meter under havsytan Borrhålet går sedan så djupt ner under havsbottnen att avståndet från oljekällan till havsytan över 8 500 meter. Det är i stort set som att borra ett hål från Mount Everest topp ner till havsytans nivå. Så enorma projekt tvingas man numera till i jakten på oljan.

Vi också läsa om hur frackingen i USA går till. Och vilka konsekvenser den får. Det förklaras var den framtida oljan finns och var den kommer att ta slut först.

Boken innehåller också ett mycket intressant kapitel om Peak Oil och klimatförändringen. Kjell Aleklett för dessutom ett intressant resonemang om vilka konflikter som bristen på olja kan leda till med utgångspunkt från Irakkriget: ”USA:s kostnader för kriget i Irak är enorma men så är också värdet av oljan i Irak”. Bägge dessa frågor är värda att få en större uppmärksamhet.

En värld droga av olja är en spännande bok att läsa, men den går också att använda som ett uppslagsverk om olja. Jag har bara en anmärkning: Kjell Alekett anpassar sig till den tradition som kallar oljeutvinning för oljeproduktion fast han själv naturligtvis vet att oljan producerades för årmiljoner sedan. Men uttrycket förvirrar läsaren. Det kommer att ta årmiljoner innan de eventuella mycket små mängder olja som idag produceras på en del havsbottnar kan komma till användning.

Hans Hjälte

*
På ett möte i vintras i Stockholm om boken Gratislunchen, så ansåg Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm att Peak Oil var inget att ta på allvar och att det är möjligt att i framtiden hitta nya stora oljetillgångar. Om det är ett mått på riksdagsledamöternas kunskaper om oljan, så får man hoppas att de nu läser boken En värld drogad av olja, som har delats ut till samtliga ledamöter.

Citat/utdrag ur En värld droga av olja (sidan 409 – 410)

“Peak Oil en avslutande reflektion
En stor del av oljan används för att ge oss mat på bordet, och då den globala befolkningen ökar, krävs det med dagens produktionslina ännu mer i framtiden. En ännu större andel av oljan än den för maten används för våra transporter, lokalt och runt om i världen. Det krävs också olja till maskiner och transporter för att bygga våra bostäder. Klimatforskarna menar att all oljeanvändning måste överges inom en nära framtid, men statistiken visat att en global ekonomisk tillväxt kräver ökad användning av olja och andra fossila bränslen. Alla dessa behov, som är så viktiga för vår framtid, måste lika fullt anpassas till verklighetens Peak Oil.
Din framtid kan bli olika beroende på om du bor i ett land som producerar olja och också exporterar olja eller om du bor i ett land som är helt beroende av import av olja. Den svenska viljan att göra sig oberoende av olja kan lätt förstås som en nödvändig anpassning till en framtid som kommer att kännetecknas av oljebrist. De tunga transporterna kommer att behöva olja under lång tid så det bör också finnas en gardering för dem…
I En värld drogad av OLJA har vi definierat Peak Oil, vi har förklarat hur olja bildades förmiljontals år sedan, vad som behövs för att hitta oljan, när och var den har upptäckts, hur stor del av världens olja som konsumerats, okonventionella oljor och mycket mer. Det viktigaste för dig som läsare är att förstå att du för närvarande står på en platå som är Peak Oil. Peak Oil är en idé vars tid har kommit.”
Kjell Aleklett, professor emeritus i globala energisystem, Uppsala Universitet. Texten är en något avkortad version av en text i En värld drog av Olja.

Figuren visar energiinnehållet i 50 liter bensin som motsvarar det arbete som 1 000 personer kan göra under en dag.

Den totala volymen av råolja som vi förbrukat fram till år 2010 var 1 100 miljarder fat (ett fat = 159 liter). Om vi lägger återstående kända reserver av råolja till de reserver som vi förväntar oss attoljeindustrin kommer att hitta i framtiden blir det också 1 100 miljarder fat. I figuren antar vi att nedgången i råoljeförbrukningen är ganska jämn, men i verkligheten, kommer den att flukturera. Vi antar också att råoljeförbrukningen i slutet av detta århundrade (2000-talet) kommer att vara begränsad. 

Figuren visar den genomsnittliga hittade årliga volymen råolja per årtionde. Det högsta genomsnitttliga medelvärdet har vi under perioden 1960 till 1969, då 56 miljarder fat per år hittades.

Se även vår artikel “Slöseriet med oljan större problem än robotiseringen

You May Also Like