– 2024 ser dock ut att bli ett ekonomiskt utmanande år för alla Sveriges kommuner, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist…

Fortsatt stabilt resultat när Eskilstuna Kommun sammanfattar 2023

När Eskilstuna Kommun summerar år 2023 landar det preliminära ekonomiska resultatet på 199 miljoner kronor. En stor del av detta är så kallade engångsposter, och det ekonomiska läget framåt ser mer utmanande ut. Bokslutet för 2023 visar ändå på ett positivt resultat som ligger över budget.

– Det beror till största delen på högre skatteintäkter än budgeterat samt engångsposter i form av exploateringsvinster från markförsäljningar vid företagsetableringar. Om vi räknar bort engångsposterna så landar resultatet på cirka 7 miljoner, berättar ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Pia Järnkvist

Trots det goda resultatet finns flera orosmoln framöver, som att exploateringarna nu stannar av som en följd av ett försämrat konjunkturläge.

Ekonomiskt utmanande

Nämnderna har sammantaget haft ett tufft ekonomiskt år med stora kostnadsökningar inom flera områden.

– Kostnadsökningarna kommer att följa med in i 2024, som ser ut att bli ett ekonomiskt utmanande år för alla Sveriges kommuner, säger Pia Järnkvist.

Kommunens skatteintäkter blev högre än väntat under 2023, men kommande år finns risker på grund av en svalare arbetsmarknad och en avstannande befolkningstillväxt i kommunen.

Minskning av försörjningsstödet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har vänt trenden när det gäller ekonomiskt bistånd.

– Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat med 12 miljoner under 2023 jämfört med 2022. I den längre trenden så är det nu tusen färre Eskilstunabor som uppbär försörjningsstöd idag än under toppåren. Vi ser att fler kommit i jobb och att arbetslösheten i kommunen har sjunkit, och det har gjort att trycket på ekonomiskt bistånd lättar. Verksamheten har även arbetat målmedvetet med att hindra och förebygga felaktiga utbetalningar, säger Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S).

Jimmy Jansson

Kostnadsökningar för vård och omsorg

Bland de tunga posterna för nämnderna finns vård och omsorg. Kostnaderna för extern missbruksvård har varit höga under flera år, men nu stiger även kostnaderna för omsorg av äldre och funktionsnedsatta. Andelen äldre ökar mer än den arbetsföra delen av befolkningen, och det innebär att behovet av välfärdstjänster ökar.

FAKTA/Bokslut och årsredovisning

Bokslutet visar Eskilstuna Kommuns samlade resultaträkning, och årsredovisningen beskriver hur Eskilstuna Kommun uppfyllde målen under förra året. Kommunens bokslutsresultat är preliminärt. Den kompletta årsredovisningen antar Kommunfullmäktige först den 11 april.

Preliminärt ekonomiskt resultat för Eskilstuna Kommun år 2023:

Källa: Eskilstuna Kommun.

Läs också:

Eskilstuna – en av världens lyckligaste städer

You May Also Like