Den nya boken ”Då som nu för alltid? – Om barns plats i flocken”…

Eskilstuna: Ny bok med barns teckningar från 1700-talet till idag

Svenskt Barnbildarkiv följer upp förra årets succépublikation och släpper idag, på Världskulturdagen, publikationen ”Då som nu för alltid? – Om barns plats i flocken”. Den innehåller ett urval av bilder från arkivets samlingar, tillkomna från slutet av 1700-talet fram till nutid. Till boken hör även ett kompendium med texter om barndom, uppfostran och tillblivelse.

I den förra publikationen, som släpptes våren 2023, visades ett urval bilder från Svenskt Barnbildarkivs stora insamling om hur barn upplevt coronapandemin. I april i år prisades den insamlingen med utmärkelsen Årets samtidsdokumentation:

– Det är vi förstås mycket glada för. Vi hoppas att även den publikation som vi nu släpper ska beröra, säger Karin Isaksson som är arkivarie på Svenskt Barnbildarkiv i Eskilstuna.

– I årets publikation har vi försökt göra ett representativt och intresseväckande utsnitt bland arkivets alla bilder, utan att driva någon tes, systematisera eller tolka. Vi vill att betraktaren själv ska fundera och formulera frågor och slutsatser i sitt personliga möte med barnens bilder, berättar Karin.

Lyfta barns kultur

Boken är uppdelad i två delar, med en bildkatalog och ett tillhörande textkompendium. I kompendiet medverkar Aase Berg, Sven-Olov Wallenstein, Kaly Halkawi och Jon Aagaard Gao med reflektioner kring uppväxt, fostran, och hur vi blir de vi blir.

– Även fast vi har tagit in prominenta skribenter så har vi valt att låta barnens bilder ta störst plats i boken. Vi kämpar dagligen för att lyfta att barns kultur har ett egenvärde som är värt att samla in, bevara och arkivera. Det vore nästintill tjänstefel att inte låta barnbildernas berättelser få ta det största utrymmet i publikationen, säger Linn Köpsell, projektkoordinator på Svenskt Barnbildarkiv.

Boksläpp i samband med Världskulturdagen

Boksläppet sker idag tisdag den 21 maj på ”Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling”. UNESCO, som är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, har instiftat dagen som proklamerades av FN:s Generalförsamling och firas den 21 maj varje år. I konventionen till skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar skriver UNESCO:

Kulturell mångfald: de många olika former genom vilka grupper och samhällen uttrycker sin kultur. Dessa yttringar sprids inom grupper och samhällen och mellan dem. Den kulturella mångfalden visar sig inte bara i de olika former genom vilka mänsklighetens kulturarv yttrar sig, berikas och förmedlas tack vare mångfalden av kulturyttringar, utan också genom olika sätt för konstnärligt skapande, produktion, spridning, distribution och nyttjande, oavsett de medel och den teknik som används.”

Barn är en underrepresenterad men viktig grupp i de nationella kulturarven. FN:s Barnkonvention och de svenska kulturpolitiska målen slår fast att barn har rätt till yttrandefrihet och att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Med det följer att barns kultur har ett egenvärde, att de kulturella artefakter som de producerar utgör ett kulturarv, som är värt att samla in, bevara och arkivera i sin egen rätt. Sverige är en öppen demokrati där stödet för och efterlevandet av de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten har en stark tradition. Men ett nationellt kulturarv som inte representerar alla grupper i samhället kommer inte att kunna återberätta vår gemensamma historia korrekt.

Om Svenskt Barnbildarkiv

Svenskt Barnbildarkiv är ett nationellt arkiv för samlingar av barns och ungas bilder, och syftar till att i linje med FN:s Barnkonvention verka för att synliggöra och integrera frågor om barns agens, upplevelser och villkor i samhällsbygge och utveckling. Grunduppdraget är att bevara materialet för framtiden och att göra det tillgängligt för forskning och annan kunskapsproduktion. Arkivet har funnits sedan 1977 och innehåller cirka 700.000 bilder från slutet av 1700-talet fram till idag.

Eskilstuna Konstmuseum, beläget i Munktellstaden…

Svenskt Barnbildarkiv finns i Eskilstuna, närmare bestämt i Eskilstuna Konstmuseums lokaler. Mer information om Svenskt Barnbildarkiv och hur man gör om man vill köpa boken hittar man via denna länk.

Läs också:

Eskilstuna: Svenskt barnbildarkiv får utmärkelse för samling av barns bildberättelser om coronapandemin

Ny bok med barnteckningar om barns upplevelser av coronapandemin

Eskilstuna Kommun påbörjar en återgång och sparar erfarenheter för framtiden

Utställning om skogen invigs på Eskilstuna Konstmuseum

You May Also Like