De just nu stigande priserna på bränsle, energi och livsmedel påverkar Kommunens verksamheter och ekonomi…

Eskilstuna Kommuns delårsrapport visar plus i budgeten – tuffare tider väntar dock

Prognosen för Eskilstuna Kommun vid den andra delårsrapporten visar ett resultat på 216 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är 70 miljoner högre än budget. Den positiva avvikelsen beror till stor del på ökade skatteintäkter och engångsintäkter som exploateringsvinster. Efter avdrag för engångsintäkter ligger resultatet i nivå med budget. Inför 2023 väntas dock starkt ökade kostnader på grund av omvärldsläget.

Även vid delår 2 påverkas Kommunens verksamheter av de oroligheter som pågår i såväl omvärlden som i Eskilstuna. Fortsatt stort behov av försörjningsstöd och höga kostnader för köp av extern vård påverkar resultatet negativt, men behovet av ekonomiskt bistånd har minskat något.

Oroligheterna i Årby

I stadsdelen Årby har en extra kraftsamling med en mängd olika insatser gjorts för att fortsatt kunna upprätthålla Kommunens verksamhet på ett stabilt och tryggt sätt för medarbetare och medborgare. Mötesplatsen med Jobbcentrum och medarbetarna på plats har varit helt avgörande för hanteringen av allvarliga händelser i området, menar Kommunen.

Mötesplats Årby i Årby Centrum har kommit att spela en allt viktigare roll för stadsdelens invånare i takt med det eskalerande våldet i området.

”Polisen växlar upp”

– Samverkan har varit en grundsten i trygghetsarbetet under lång tid. Kraftsamlingen hade inte varit möjlig utan engagerade medarbetare med en bas i området. Nu ser vi att Polisen växlar upp, vilket är uppskattat. Räkna med att samhället i övrigt gör detsamma. Trots omfattande insatser för att öka tryggheten i enskilda stadsdelar får vi inte tappa fokus på hela Eskilstuna. Såväl landsbygden som övriga kommunen och dess invånare behöver också fortsatt utveckling och fokus parallellt med att brottsligheten trycks tillbaka, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Positiva skolresultat

Skolan upplever fortsatt negativa effekter på grund av pandemin och trygghetsfrågan i Eskilstuna. Trots detta har behörigheten till gymnasiet ökat rejält i Eskilstuna, från 78 procent 2019 till 83 procent i år. Trygga och säkra skolor är högsta prioritet, och arbete pågår för att hitta effektiva arbetssätt för att främja trygghet och säkerhet på Kommunens skolor.

Pandemin följdes snabbt av att krig bröt ut i Ukraina och förberedelser för att ta emot nyanlända barn och unga fick snabbt aktiveras. Mottagandet har kanske inte varit så stort i Eskilstuna, men andra konsekvenser av kriget märks tydligt i organisationen.

Allting blir just nu dyrare

– Ökade kostnader för bränsle, energi och livsmedel påverkar självklart våra verksamheter och vår ekonomi. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt och är beredda på konsekvenserna av prishöjningarna. Kommunens ekonomi påverkas också negativt av en kraftig ökning av våra pensionskostnader, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Arbetslösheten har minskat

Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd (socialbidrag) är negativ jämfört med budget, men positiv jämfört med samma period förra året. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har dock tydligt minskat till strax över 2000 per månad, vilket är den lägsta nivån sedan 2009.

Sverige och Eskilstuna förväntas nu gå in i en lågkonjunktur…

Arbetslösheten i kommunen har minskat med cirka 1,2 procentenheter under det senaste året till 11,9 procent i augusti (högre än riket i snitt), med tendens till att arbetslösheten nu börjat öka igen. Prognosen är att den ökningen kommer att fortsätta nu under hösten och vintern liksom i riket i övrigt. Sverige förväntas nu gå in i en lågkonjunktur. Delårsrapport 2 kommer att behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november.

Bakgrund till delårsrapporter

Delårsrapporterna är ett verktyg för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av Kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Prognos för kommunen 2022

Belopp i miljoner kronor:

  • Budgeterat resultat för hela året – 146
  • Avvikelser mot budgeterat resultat, delår 2 – 70
  • Prognosticerat helårsresultat – 216

Prognos för nämnderna 2022:

Läs också:

You May Also Like