Ett prioriterat åtagande för Kommunen under året är ett samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden.

Stabil ekonomi för Eskilstuna Kommun vid första delårsrapporten

I årets första delårsrapport för Eskilstuna Kommun ligger prognosen i linje med budgeten med några mindre avvikelser. Kommunkoncernen har en i grunden stabil ekonomi, heter det – men det osäkra världsläget kan påverka och gör att det är fortsatt viktigt med en ansvarsfull ekonomistyrning, menar man.

Prognosen för kommunens helårsresultat ligger i nuläget på 165 miljoner kronor inklusive reavinster motsvarande 13 miljoner kronor. Det är bättre än det budgeterade resultatet på 146 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av ökade intäkter för exploatering samt högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat för perioden. Kommunen har en historiskt hög investeringsnivå, så ett resultat som bedöms leda till att kommunen hamnar över det långsiktiga resultatmålet är viktigt.

– Världsläget är osäkert just nu och det är svårt att överblicka hur det kommer att påverka kommunens ekonomi på sikt. Kriget i Ukraina leder till exempel till stigande priser på bränsle, livsmedel och byggmaterial. Kommunen har en stabil ekonomi vilket ger oss goda grundförutsättningar, men en ansvarsfull ekonomistyrning är fortsatt viktig, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Bolagens prognos är 231 miljoner kronor, vilket är i nivå med budgeten.

Försiktigt positiva tendenser

Nämnderna prognostiserar ett underskott och två nämnder har stor avvikelse mot budget. På Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är det kostnader för försörjningsstöd som avviker och på Socialnämnden är det avvikelser för köp av extern vård. Socialnämnden har länge haft ett underskott jämfört med budget, men den färdplan med åtgärder som tagits fram för att få ekonomin i balans börjar nu ge en positiv effekt, säger man.

Även när det gäller ekonomiskt bistånd finns en försiktigt positiv tendens. Mellan delår 1 för år 2021 och 2022 har antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd (socialbidrag) minskat med 291 hushåll och utbetalningarna har minskat med 4,5 miljoner kronor. Kommunen fortsätter sin satsning på utbildning och andra arbetsmarknadsinsatser för att de som är sämst rustade ska ta ytterligare steg mot självförsörjning.

Kraftsamling för att motverka utanförskap

Ett prioriterat åtagande för Kommunen under året är ett samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden.

Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordf.

– Samhället ska med kraft slå hårt mot både kriminaliteten och dess orsaker. Det har varit oroligt i delar av Eskilstuna under en längre tid och vi har behövt stärka upp vårt trygghetsarbete, bland annat genom satsningen på Trygga Unga. Vi fortsätter att utveckla arbetssätt och samverkansmetoder för att på ett effektfullt sätt kunna agera tidigt, samordnat och tillsammans för ett långsiktigt resultat, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Trygga Unga. Foto: Eskilstuna Kommun.

Trygga Unga är en kraftsamling där kommunkoncernens verksamheter samverkar för att förebygga att unga riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk.

Delårsrapport 1 behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde den 2 juni.

Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

You May Also Like