– Vi kommer att se över var det kan finnas andra tjänster för de som behöver lämna förskolan. Stöd kommer också att ges till medarbetare som önskar göra annat än sin nuvarande tjänst, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun…

Eskilstuna: Ännu ett storvarsel inom förskolan – Över 100 tjänster ska bort

Ännu ett storvarsel har lags inom förskolan i Eskilstuna. Den här gången handlar det om över 100 tjänster som ska bort. De tjänster som berörs är barnskötare och administratörer, ekonomibiträden samt en biträdande rektor. En av anledningarna sägs vara de allt mindre barnkullarna.

Förskola, grundskola och gymnasieskola i Eskilstuna Kommun behöver se över sina organisationer för att anpassa verksamheterna till den budget som är beslutad för 2024. Nu är förhandling om en ny organisation för förskolan i Eskilstuna Kommun klar.

– Inför 2024 ser vi att vissa enheter har övertalighet, men långt ifrån alla. Som jag sagt tidigare kommer 2024 vara ett utmanande år. Vi behöver förhålla oss till de medel vi har och anpassar nu vår organisation efter de förutsättningar som råder, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Lina Axelsson Kihlblom

Omplacering och/eller pensionsavgång

Under de senaste veckorna har förhandlingar genomförts, och nu har en ny organisation beslutats för förskolan. Grundskolans och gymnasieskolans förhandlingar beräknas vara klara i slutet av mars. Målsättningen är att så få medarbetare som möjligt ska behöva lämna en tjänst vid Eskilstuna Kommun. Matchning av eventuellt övertaliga tjänster sker enligt turordning mot lediga tjänster inom Eskilstuna Kommun nu under våren. Alla förhandlingar och förändringar sker i nära dialog med fackliga parter, heter det.

– Vi kommer att se över var det kan finnas andra tjänster för de som behöver lämna förskolan. Stöd kommer att ges till medarbetare som önskar göra annat än nuvarande tjänst. Vi ser även över en möjlig pensionsnära lösning för medarbetare inom ett visst åldersspann, säger Lina Axelsson Kihlblom.

105 tjänster varslas

Totalt är cirka 4700 barn inskrivna i den kommunala förskolan i Eskilstuna idag. 2024 har förskolan en budget på cirka 700 miljoner kronor, vilket är cirka 40 miljoner kronor mindre än året innan. Största anledningen till minskad budgetram är fortsatt minskning av barnkullar; 200 färre barn 2024, samt ett tidigare tillfälligt budgettillskott för 2023. I den nya organisationen som förhandlats fram påverkas i dagsläget 109 tjänster, fyra (4) förskolelärartjänster flyttas till andra enheter inom förskolan och 105 blir övertaliga. Antal tjänster är inte samma sak som medarbetare, säger man. Siffran 105 ska ställas i relation till att antalet medarbetare i förskolan är cirka 1040 tillsvidareanställda, menar man.  De tjänster som berörs är barnskötare och administratörer, ekonomibiträden samt en biträdande rektor.

”Det är ett tufft läge”

– Det är en lång process, och vi vet ännu inte exakt vilket antal medarbetare som kommer att behöva lämna sin anställning inom Kommunen. För många av våra verksamheter är det ett tufft läge, men inte för alla. På 21 av våra 50 enheter råder ingen övertalighet. Vi arbetar tillsammans för att stötta de rektorer som behöver hjälp och anpassar oss till den budget och det antal barn vi har, säger Tina Persson, skolchef för förskolan i Eskilstuna.

Tina Persson

Inga förskolor ska läggas ner

Eskilstuna Kommun har avtal med Omställningsfonden som är tillgänglig med karriärs- och studievägledning för medarbetare som känner att de vill ta tillfället i akt att kanske göra något annat. Enligt Lina Axelsson Kihlblom är det inte aktuellt att lägga ner några förskolor i Eskilstuna i dagsläget.

Vad händer nu?

  • Varsel för de förhandlade tjänsterna för förskolan i Eskilstuna Kommun; 105 stycken, kommer att läggas till Arbetsförmedlingen den 12 mars (imorgon torsdag).
  • En pensionsnära lösning kommer erbjudas för medarbetare inom ett visst åldersspann, i de yrkeskategorier där övertalighet finns.
  • Chefer på de berörda enheterna ser över och bemannar sin verksamhet utifrån den nya förhandlade organisationen.
  • Förhandlingar om nya organisationer för grundskolan och gymnasieskolan påbörjas i mitten av mars och beräknas vara klara i slutet av mars.  ​
  • Kompetensinventeringar och omplaceringsutredningar sker under april och maj.
  • Kompetensinventeringar och omplaceringsutredningar efterföljs av LAS-förhandlingar för de medarbetar som slutligen blir övertaliga.

Läs också:

Personaltätheten i förskolan är alltför låg

You May Also Like