Utkast till ett försvarspolitiskt program

Upplös krigsmakten! – Återinför den allmänna värnplikten! – Bygg ett icke-vålds-försvar!

Krigsmakten i det moderna Sverige var under mer än hundra år (1901-2010) baserad på allmän värnplikt för män. Idag har Sverige en krigsmakt som bygger på utbildning och rekrytering av yrkessoldater. Vi vill att krigsmakten i Sverige ska upplösas. Den är idag helt inriktad på aktioner inom ramen för de väst-kapitalistiska staternas gemensamma insatser på olika håll i världen. Den utgör dessutom ett potentiellt hot som möjligt redskap för reaktionära antidemokratiska krafter i vårt eget land. Vi vill återinföra den allmänna värnplikten, men inte som bas för en krigsmakt. Vi vill varken ha en armé, en flotta eller ett flygvapen. Vi vill att det i Sverige byggs upp ett försvar baserat på icke-våld.

Vi är av den bestämda uppfattningen att ett försvar byggt på icke-våld för det svenska folkets stora flertal är den bästa försvarsorganisationen. Detta av flera
skäl:

1_maj_1917

 1. Ett sådant försvar skulle inte kunna användas av reaktionära krafter för att med våld angripa folkliga organisationer och demokratiska institutioner.
 2. Ett sådant försvar skulle kunna användas av folket för att slå tillbaka reaktionära krafters försök till angrepp på folkliga organisationer och demokratiska institutioner.
 3. Ett sådant försvar skulle inte kunna sättas in som stöd för väst-kapitalistiska våldsamma aktioner runt om i världen.
 4. Ett sådant försvar skulle inte behöva dyra stridsflygplan, tanks, robotar och ubåtar. Vilket skulle innebära stora besparingar för samhället.
 5. Ett sådant försvar skulle medföra att tekniker och arbetare inom vapenindustrin skulle få möjlighet att istället arbeta inom produktionsgrenar som är viktiga och nyttiga för samhället.
 6. Ett sådant försvar skulle överhuvudtaget inte kunna användas för att anfalla någon annan stat; och därför inte heller kunna ses av någon som ett hot.
 7. Ett sådant försvar skulle medföra att i händelse av att Sverige angreps av något av de kapitalistiska makterna (USA/NATO, Ryssland, Kina, Japan …) skulle den materiella förstörelsen i Sverige bli minimal jämfört med följderna av en väpnad konfrontation.
 8. Ett sådant försvar skulle spara tusentals människoliv. Civilbefolkningen skulle däremot utsättas för mycket lidande och död vid en krigisk ockupation.
 9. Ett sådant försvar skulle också innebära att många unga kvinnor och män (soldater) inte slaktas i ett krig, vars enda syfte (från ”svensk sida”) skulle vara att i något militärblocks intresse fördröja en ockupation av Sverige med några dygn.
 10. Ett sådant försvar skulle också spara väldigt många liv bland soldaterna i den anfallande/ockuperande krigsmakten. Unga kvinnor och män som vid en krigisk konfrontation skulle ha dödats av den svenska krigsmaktens vapen. Att dessa liv sparats innebär också att djup sorg och förtvivlan besparats många människor i det land vars krigsmakt anfallit Sverige. Detta är något värdefullt i sig. Dessutom innebär det att sorg och förtvivlan inte kan utnyttjas propagandistiskt av den anfallande makten för att bygga upp hat mot folket i Sverige. Grunden för aggressiv nationalism undanrycks.
 11. Ett sådant försvar skulle genom undvikande av förluster av liv bland den anfallande maktens soldater innebära att bitterhet och hämndlystnad bland soldater i den anfallande krigsmakten inte kan uppstå; och inte kan utnyttjas av den anfallande maktens politiska och militära ledning.
 12. Ett sådant försvar skulle, genom att unga kvinnor och män inte tvingats döda och lemlästa, innebära att traumatisering och brutalisering av människor undviks.
 13. Ett sådant försvar skulle inte innebära att ickevålds-kämparna förskonas från förluster. Angriparnas ledning kan säkert i flera fall ge order om drakoniska straffexpeditioner och brutala aktioner. Offer kommer med stor säkerhet att krävas. Därför ställs mycket höga krav på icke-våldskämparnas moral, sammanhållning och disciplin. Vilket naturligtvis i motsvarande grad ställer mycket höga krav på utbildningen av ickevåldsförsvarets alla kämpar. Dock kommer omfattningen av förluster bland kämparna och civilbefolkningen i övrigt (som barn och gamla) inte att vara mer än en bråkdel av de förluster som en konventionell militär konfrontation skulle föra med sig. Och i motsvarande grad innebär därför ett icke-våldsförsvar en oerhörd kvantitativ reducering av traumatiseringar och destruktiva drabbande psykiska följder. Grogrunden för uppkomsten av hatspiraler begränsas radikalt.
 14. Ett sådant försvar innebär att då en angripande makt ockuperat Sverige är det svenska försvaret fortfarande intakt och oskadat. Det är när ockupationen genomförts som striden inleds! Denna icke-våldsstrid är inte bara oändligt mycket fördelaktigare av moraliska skäl. Icke-våldsmetoden är också effektivare än ett konventionellt krigiskt alternativ. Och därmed kan ett välorganiserat icke-våldsförsvar också vara mycket mer avskräckande!

Organiseringen av ett effektivt icke-våldsförsvar

Vi vill att ickevåldsförsvaret baseras på allmän värnplikt för alla vuxna medborgare. Systemet ska innefatta en grundutbildning, omfattande ett år för alla unga kvinnor och män som fyllt 18 år och lämnat gymnasieskolan. För befäl och specialister kan en tvåårig utbildning vara rimlig.

Ett fungerande ickevåldsförsvar kräver en strikt organisation, kreativitet, disciplin och mycket mod. Grundutbildningen skall ske på särskilda utbildningsorter, där ungdomar från landets olika delar blandas. Fortsättningsutbildningen och repetitionsövningarna sker på hemorten. De värnpliktiga skall utbildas i organisering av demonstrationer, strejkorganisering, kommunikationsmetoder, underjordiskt organisationsarbete, sabotage, och så vidare. Kort sagt metoder syftande till att bidra till nedbrytande av angriparens kapacitet.

Av oerhörd vikt är förhållningssättet gentemot angriparens soldater och lägre befäl. Ett effektivt icke-våldsförsvar måste konsekvent sträva efter att upprätta en god kontakt med fiendens fotfolk. Kommunikationen måste präglas av mänsklig förståelse och en strävan efter vänliga relationer. Och någon propagandistisk demonisering eller avhumanisering av motsidans soldater får aldrig förekomma! Hatfulla propagandistiska utfall utifrån nationalitet och dylikt måste vara totalt bannlysta. Förståelse och vänlighet är de effektiva vapnen i förhållningsättet till motsidans fotfolk.

Motståndarens soldater skall mötas med uppmaningar till ordervägran, desertering och uppror mot sina överordnade. En fotsoldat på angriparsidan skall veta att hen aldrig behöver frukta att bli dödad eller utsättas för väpnat våld. Därigenom undandras den psykologiska grunden för soldaternas benägenhet till våld; som i alla krig i väldigt hög grad handlar om rädsla, personlig förtvivlan och hämndkänslor.

Att döda och misshandla människor som själva konsekvent vägrar att använda våld, är för alla normala människor förenat med outhärdliga skuldkänslor. Vetskapen om att den andra sidan varmt kommer att välkomna desertörer kommer att leda till avhopp. Nästa steg blir att det mod och den humanism som den andra sidan uppvisar kommer att smitta av sig på angreppssidans soldater; och leda till ordervägran samt uppror.

Ickevåldsförsvarets taktiska huvudlinje är att bekämpa uppkomsten av våldsspiraler och att därmed omintetgöra angriparens försök att motivera sitt fotfolk till våldsdåd.

Genom strejker, demonstrationer och olika former av sabotage skall angriparens organiseringsförsök lamslås. Sabotagen skall konsekvent vara riktade endast mot materiella mål.

Ickevåldsförsvaret ställer oerhört höga krav på varje deltagare. Därför måste utbildningen vara mycket ambitiös. En stark humanistisk grunduppfattning måste förenas med en djup insikt om disciplinens och kreativitetens betydelse. Stort mod och oerhört stark tillit måste genomsyra organisationen. Värnpliktsutbildningen måste därför ses inte minst som en djupt humanistisk skolning av varje ungdomsgeneration. En skola i internationalism, solidaritet, självkontroll, offerberedskap och respekt för alla medmänniskors liv.

Icke-våldsförsvaret är ett modernt försvar. Ett antiauktoritärt försvar och ett försvar som pekar fram mot en kommande tid, då inga försvar överhuvudtaget skall behövas. Väl organiserat är det i alla avseenden effektivare än varje krigiskt alternativ.

Överhetens förespråkare av krig och våld har aldrig en sekund brytt sig om de drabbade människornas lidande och sorg. För dessa herrar är förespråkandet av icke­våld en absurditet. För oss är dödandet och förödandet en absurditet. För dessa herrar är solidariteten något som de vill bryta ned med våld och förtryck. För oss är solidariteten medlet för besegrandet av våldets och förtryckets mörka krafter.

Antimilitarister i Eskilstuna och Södertälje, genom Tomas Widén.

You May Also Like