– Alla verksamheter, både de med negativa avvikelser och de som håller sin budget, måste nu tillsammans ta ansvar för Regionens ekonomiska situation! Inga yrkeskategorier är undantagna, säger Magnus Johansson, Regiondirektör…

Trots hårda besparingar – Region Sörmland väntas gå back med en miljard

Förra året gick Region Sörmland back med över en miljard kronor, trots att man bland annat varslade 700 anställda. Nu kommer besked om att ekonomin för Regionen beräknas gå med cirka en miljard kronor i underskott även för 2024 – detta trots tidigare hårda besparingar alltså. Och nu krävs ytterligare kraftiga insatser inom hela organisationen, säger man.

– Verksamheterna har arbetat med att minska sina kostnader, och flera håller också sin budget för 2024, men det räcker inte. Alla verksamheter, både de med negativa avvikelser i prognosen för 2024 och de som håller sin budget, måste nu tillsammans ta ansvar för Regionens ekonomiska situation! Detta innebär bland annat att en bemanningsöversyn ska göras, inga yrkeskategorier är undantagna, säger Magnus Johansson, Regiondirektör.

Magnus Johansson

140 miljoner sämre än budgeterat

Prognosen för Region Sörmlands resultat för i år visar ett underskott som är 140 miljoner sämre än budgeterat, vilket i sig är ett minusresultat på cirka 900 miljoner kronor. Vid mötet med Regionstyrelsen i förra veckan fick Regiondirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen:

– Vi har gjort neddragningar som vi hitintills bedömt genomförbara utifrån nuvarande organisation och förutsättningar. Nu behöver vi tillsammans fundera på vad vi kan sluta göra, vad måste vi göra, och vad vi kan göra annorlunda eller i nya sammanhang. Det handlar bland annat om samarbeten, kliniska val, bemanning, anlitandet av konsulter och en särskild genomlysning av medarbetare som inte arbetar patientnära. Detta för att vi ska få en uppfattning om vilka förändringar som bedöms vara möjliga att genomföra, säger Magnus Johansson.

Nyköpings Lasarett

Svångremmen dras åt ytterligare

Sedan september 2023 finns en handlingsplan för en budget i balans beslutad av Regionfullmäktige. I det arbetet har flera beslut tagits som fått viss effekt på Regionens totala ekonomi. Investeringar har setts över, bemanning har reducerats, verksamheter avvecklats och budgetar har inte räknats upp. Men detta tycks alltså inte räcka:

– Vi har arbetat med ekonomin och många har gjort mycket. Men vi har en ekonomisk situation som inte är hållbar och vi kan inte låta vårt underskott bli ännu större än det budgeten tillåter, därför måste vi agera, säger Regiondirektör Magnus Johansson avslutningsvis.

Läs också:

Vårdstriden – Väl förankrad från golvet

Samlat motstånd av välfärdens försvarare krävs för att avstyra kollaps inom vården

Ni som applåderade oss under pandemin – var är ni nu?

Vakna nu och ta ansvar för sjukvården!

Arbetstidsförkortning åter upp på dagordningen

You May Also Like