Så här ser själva Sigurdsristningen ut nu. Bild från 10 januari i år. Foto: Rolf Waltersson.

Sista ordet är ännu inte sagt beträffande rampbygget vid Sigurdsristningen

Insändare som jag skickat till Eskilstuna-Kuriren 3 mars och som den 14 mars, publicerades. Jag visar min insändare också för eFOLKETS läsare så att fler kan ta del av den. Om jag får något svar på mina frågor från någon ansvarig inom kommunen kommer jag att redovisa detta även i eFOLKET.

Sista ordet är ännu inte sagt beträffande rampbygget vid Sigurdsristningen

En revisionsfirma har nu granskat hanteringen av rampbygget vid Sigurdsristningen. Man konstaterar att “inga oegentligheter har förekommit”. Men det står klart att “det finns brister och en otydlighet i projektets planering och dokumentation”, enligt Eskilstuna-Kuriren 3 mars.

Från kommunledningen kommer det standardsvar man alltid har när någon gått snett: “Vi ska se över våra rutiner”

För min del finns det frågetecken som ännu inte är uträtade. Jag har i en tidigare insändare i E-K frågat varför man “körde över” det kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Ett råd som aldrig blev vare sig informerat eller tillfrågat innan bygget sattes igång. Detta trots att det står klart och tydligt att rådet ska vara ett remissorgan i just den här typen av ärenden.

Jag fick aldrig något svar. Så jag upprepar frågan: Varför tog man inte in synpunkter från det kommunala rådet för funktionshindersfrågor innan bygget sattes igång?

Min andra fråga är: Vad händer nu?

I samband med att rivningen av den nästan färdigbyggda rampen sattes igång hösten 2018, sattes det upp en stor informationsvepa på byggstängslet:

“Ursäkta röran! Vi bygger om och gör Sigurdsristningen mer tillgänglig. Under augusti pågår rivningsarbeten. Därefter fortsätter ombyggnation och förberedelser för att bygga en ny ramp så att fler ska kunna ta sig till Sigurdsristningen”.

Det går inte att tyda informationen på annat sätt att man planerar och förbereder för en ny ramp. Är det så? Är en ny ramp på gång?

Om så är fallet – kommer man att den här gången låta det kommunala rådet för funktionshindersfrågor vara med i processen? Eller ska de ännu en gång ställas inför fullbordat faktum?

Till sist. Jag hoppas att man åtgärdar den mörka gråbruna beläggningen över själva runristningen så att den blir läslig igen. Den unika1000-åriga ristningen är ändå det viktigaste av allt i den här röran. Men vad jag förstår är det inte kommunen, utan Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen, som har ansvaret i den frågan. Jag har informerat Riksantikvarieämbetet, så de känner till i vilket skick ristningen är. En stenkonservator från Riksantikvarieämbetet har också varit på plats för att besiktiga den gamla runristningen med sin bildrika saga om Sigurd Fafnesbane.

PS. Byggnationen och den omedelbart därpå genomförda rivningen av rampen kostade 5,6 miljoner.

Rolf Waltersson
Eskilstuna

You May Also Like