Hur självständig är den svenska regeringen gentemot USA? Och hur självständigt är SR gentemot den svenska regeringen – och gentemot USA? Bild: Pete Linforth / Pixabay.

Sanktioner vs bestraffningar – Vad gäller?

eFOLKET publicerar nedan som debattartikel ett brev från Folke Karlsson till Sveriges Radio. I brevet reser Karlsson frågan om svenska mediers medvetna eller omedvetna anpassning till USA-regeringarnas argumentation och politik. Folke Karlsson tar också upp SR:s grad självständighet i bevakningen av den svenska regeringens utrikespolitik, som ju sedan några årtionden tillbaka på många områden kännetecknats av en uppslutning bakom den i världen ekonomiskt och medialt dominerande kärnvapenmakten USA.

Hej Ekot!

I artikeln USA-sanktioner mot Hongkongledaren Lam – Nyheter (Ekot) skriver Sten Sjöström om att USA infört sanktioner mot Hongkongledarna. Han skriver att alla eventuella tillgångar som de har i USA blockeras.
Detta har skett ett flertal gånger men jag har inte kunnat läsa att andra länder gör så speciellt många gånger.
Jag saknar en rent juridisk bedömning av detta, alltså hur såväl USAs som Hongkongs handlande kan relateras till internationell rätt.
Kan ett land utan rättslig grund i internationell rätt frysa tillgångar på detta sätt? Det syns inte som USA har några ekonomiska motfodringar som de vill kvitta mot utan det är ju bara ett “tyckande” om Hongkongs agerande som ligger bakom.
Kan Hongkong ställt mot USAs agerande stämma USA för denna åtgärd?

Jag ställer frågan för jag tycker mig se ett mönster där USA utan kommentar eller ifrågasättande från SR (motivet som USA lyfter kommer med, men inga rättsliga kommentarer) fryser andra staters ledares tillgångar på detta sätt.

Dessutom kan frågeställningen diskuteras från ett annat perspektiv: Hur förhåller sig SR till den svenska regeringens utrikespolitik? Kan SR ifrågasätta regeringens utrikespolitik relativt andra stater och då speciellt USA? Efter värdlandsavtalet och ett flertal gemensamma militära operationer (övningar) är det relevant att diskutera hur Sverige skall förhålla sig till ett land som uppenbart har en ledare där den mentala statusen diskuteras. T.ex. DN har i vederhäftiga artiklar stämplat Trump som en ledare med fascistiska drag. SR har aldrig såvitt jag kunnat finna kopplat Trumps haveri som president med regeringens sympatier för den s.k. transatlantiska länken.
Det är också uppenbart att när Ryssland låter mörda systemkritiker hanteras det med rätta kritiskt – men när USAs president som ÖB låter avrätta systemkritiker med utomrättsliga metoder (drönare) omnämns det bara men då inte med kritiska tongångar.
Dock finns det exempel på när stater arbetat med rättsliga metoder mot USA – den iranske militäre ledare som USA rätt nyligen mördade har fått Iran att stämma USA och detta rapporterade SR om.

Hur står det till med SR i relationen till internationell rätt och internationella juridiska överenskommelser – låter SR händelser alltid speglas och kommenteras mot internationell rätt eller har SR uppfattningen att nyhetsflödet kan släppas ut till lyssnarna utan juridiska kommentarer?

Det finns en annan aspekt här. Regeringens restkompetens – utnämningsmakten har ibland kritiserats när vänster- eller högerblocket missgynnats. Men faktum är att speciellt socialdemokratin kritiserats ett antal gånger för övergångar till den ekonomiska eliten. Det finns ett ekonomiskt incitament som är rätt otrevligt här, dvs att människor hanterar sitt publicistiska värv utifrån en möjlig eller självcensurerad framtoning och då kopplad till individens karriär. Ett ord som dyker upp är här åsiktskorridor…

Hur förhindrar SR att den publicistiska verksamheten tar hänsyn till utnämningsmakten och karriärmöjligheter?

Ni får kritik här. Efter att dagligen i 40år ha följt all nyhetsrapportering som SR lägger ut och kunnat jämföra med hur t.ex. finska Yles svensksajt hanterar nyhetsflödet är min bedömning att nyhetsrapporteringen inte bedrivs med distans till regeringens utrikespolitik, oavsett om den har stöd av en majoritet i riksdagen eller inte. Jag efterlyser en hantering av nyheter som är skild från såväl sympati till öst som väst.

Och inte bara det – nyhetsflödet filtreras rätt ordentligt. Allt släpps inte fram – och skall kanske inte göras. Men händelser och nyheter som ger en möjlighet att förhålla sig till SRs rapportering i sin helhet vore önskvärd. Lite drastiskt formulerat: Ni skjuter er själva i foten om allt som publiceras om planekonomier beskrivs med negativa kopplingar (eller inte alls!) och allt som publiceras från kapitalistiska stater hanteras positivt eller utan korrekta kritiska kommentarer.

Till sist: Det skiljer sig mellan SRs rapportering och andra medias. Journalister i tidningar ändrar rätt ofta i sina artiklar, de infogar en rättning, och talar om det. Artiklarna får kommentarer om att artikeln ändrats. Jag tror att jag aldrig sett en sådan ändringskommentar i SRs rapportering. Vill ni framstå som fullkomliga?

Folke Karlsson

You May Also Like