Om invandringen i Sverige – del 2: Fakta om invandring och invandrare

Det sprids många myter om invandringen. För några år sedan 2014, påstods det i SVT att “Sverige är sämst på integration”. Och “att Sverige är sämst bland industriländerna när det gäller att ordna jobb till invandrare”.

Enligt OECD:s statistik så arbetade en större andel utlandsfödda i Sverige 2017. 66 procent.

  • Frankrike, 57 procent.
  • Nederländerna, 63 procent.
  • Finland, 60 procent.
  • Danmark, 65 procent.
  • EU-snittet var 62 procent.
  • Tyskland, 68 procent.
  • Storbritannien 72 procent.
  • Schweiz 78 procent, hade större andel utlandsfödda i jobb än Sverige,

Alltså Sverige är varken sämst eller bäst.

Man kan inte heller alltid bara se till slutsiffran utan också vad som döljer sig bakom siffrorna. Sveriges utlandsfödda är i hög utsträckning flyktinginvandrare, medan till exempel Storbritanniens har låg andel flyktinginvandrare där övervägande delen är arbetskraftsinvandring från andra EU-länder.

Men inte heller Sveriges utlandsfödda är enbart flyktingar. Numera är det en minoritet av dem som får uppehållstillstånd i Sverige. I fjol, 2018, fick 132 000 utlandsfödda uppehållstillstånd i Sverige, 25 000 fick det av asylskäl. Medans 41 000 fick det av arbetsmarknadsskäl. Anhöriginvandringen uppgick till 45 000, varav endast en fjärdedel var av asylskäl. Alltså utgjorde flyktingar endast drygt 35 000 av dem som fick uppehållstillstånd i Sverige 2018, det vill säga 26,5 procent.

De nordiska länderna har störst utbildningsgap mellan utlandsfödda och infödda, men samtidigt lyfts Sverige, Norge och Finland fram som positiva exempel när det gäller integration och förmågan att minska skillnaderna i utbildning mellan infödda och utlandsfödda.

Utlandsfödda kvinnor har betydligt lägre sysselsättningsgrad, 62 procent. Svenskfödda kvinnor, 80 procent. Klyftan är mycket större än vad klyftan är mellan utlandsfödda män och svenskfödda män. Men den viktigaste orsaken till den skillnaden är att svenska kvinnor internationellt sett har så hög sysselsättningsgrad. De utlandsfödda kvinnornas sysselsättningsgrad i Sverige är högre än genomsnittet för kvinnor i Europa, 60 procent.

Invandrarnas jobb

Bland vissa politiker och samhällsdebattörer finns en föreställning om att låglönesektorerna skulle försvinna om vi inte hade någon invandring. Många av de områden där invandrare är överrepresenterade är arbeten som idag är helt nödvändiga för att Sverige ska fungera.

Av alla kontors- och hotellstädare är hälften födda utomlands, bland buss- och spårvagnsförare är 38 procent utlandsfödda, var tredje restaurangbiträde, var femte undersköterska och vårdbiträde är utlandsfödd.

När svenskfödda med bättre utbildning har gått vidare till andra jobb, så har istället utlandsfödda befolkat dessa jobb i allt högre utsträckning. Utan invandringen skulle inte bara kollektivtrafiken i Sverige stanna, bristen på städare skulle slå hårt mot stora sektorer i det svenska samhället inte minst inom sjukvården.

H Foste Hjälte

You May Also Like