Antalet barn med autism har ökat inom de kommunala förskolorna i Eskilstuna. Därför har Barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie. Den visar att det idag är svårt att tillgodose behoven för barn med autism inom den ordinarie förskoleverksamheten…

Nya satsningar på barn med autism i Eskilstuna

Förskolenämnden på Eskilstuna Kommun har idag fattat beslut om att starta en förskoleavdelning för barn med autism. Den kommer att placeras på en befintlig förskola, men ha upptagningsområde för hela kommunen.

– Det är viktigt att alla barn får sina speciella behov tillgodosedda så att var och en kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Avdelningen lokaliseras på befintlig förskola och barnen i den mindre gruppen får ta del av en lärmiljö med inkludering som utgångspunkt, säger Nina Tuncer (S), nämndordförande för Förskolenämnden.

Nina Tuncer.

Antalet barn med autism har ökat inom de kommunala förskolorna i Eskilstuna. Därför har Barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie. Den visar att det idag är svårt att tillgodose behoven för barn med autism inom den ordinarie förskoleverksamheten. Anledningen är att dessa barn både är i behov av pedagoger med goda kunskaper om autism och med möjligheter till att anpassa den pedagogiska miljön specifikt utifrån dessa barns behov.

Särskilda anpassningar av miljön

Utgångspunkten är att avdelningen för barn med autism ska inkluderas med övrig verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Till exempel ska undervisningens innehåll samplaneras med övriga pedagoger på förskolan. Barnen i den lilla gruppen får delta utifrån sina egna villkor. Barnen leker på samma gård och delar dagen med de andra barnen på förskolan. Men barnen ska också ha möjlighet att kunna gå undan för en lugnare miljö som är anpassad efter deras behov.

– Förskolans uppdrag är att ge varje enskilt barn förutsättningar för lärande och utveckling oavsett grundförutsättningar. Ofta kräver det särskilda anpassningar av miljön runt barnet och ökade kunskaper kring specifika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism. Inrättandet av en anpassad förskoleavdelning ska ses som en kvalitetshöjning och som ett komplement till de förstärkningsinsatser och resurser som redan finns idag, säger Tina Persson, skolchef för förskolan.

Tina Persson.

Studien visar på flera positiva konsekvenser av ett införande:

  • Hög kvalitet på barnens förskoleverksamhet.
  • Samlad kompetens, medarbetare som har erfarenhet och kunskap samarbetar i ett team.
  • Ändamålsenlig miljö för både barn och personal.
  • Lättare att rekrytera.
  • Ger vårdnadshavarna möjlighet till ökat socialt nätverk med familjer med liknande livssituation.
  • Med en organisation och struktur för kompetensutveckling över hela kommunen.
  • Samverkan med motsvarigheten till verksamheten riktat mot skolbarn ger möjlighet till ett längre perspektiv på verksamhet.
  • De ekonomiska konsekvenserna skulle kunna innebära minskade personalkostnader.

Kostnaden för den anpassade förskoleavdelningen, som beräknas till 2,6 miljoner kronor för år 1, finansieras av anslag.

Läs också:

Eskilstuna: Ny förskola planeras i Munktellstaden

You May Also Like