Politikerna i Eskilstuna hade som idé att sälja ut 49 procent av det kommunala energibolaget EEM – nu ser det inte längre ut att bli något av med de planerna…

Ingen utförsäljning av Eskilstuna Energi & Miljö – Planerna läggs ner

För en tid sedan deklarerade de styrande politikerna i Eskilstuna (S) och (M) att man ville sälja ut delar av de kommunala energibolaget, Eskilstuna Energi och Miljö. Eller som man uttryckte det, ”öppna för ett breddat ägande”. Man ville på det viset ”frigöra kapital”. Men under en pressträff i Stadshuset på tisdagen berättade man plötsligt att man ändrat sig – EEM ska tills vidare fortsatt vara helägt av Kommunen, heter det.

Sedan planerna på en utförsäljning blev kända har protesterna varit många – både bland politiker och vanliga Eskilstunabor. Sedan en tid har bland annat en namninsamling pågått i syfte att få till en folkomröstning i frågan – något som alltså ser ut att inte behövas längre.

Kraftvärmeverket i Valhalla i Eskilstuna.

Under tisdagens pressträff i Stadshuset med Socialdemokraterna och Moderaterna framkom det att:

I det ekonomiska läge som successivt växt fram med höga räntor och lågkonjunktur finns stor osäkerhet kring möjligheterna att erhålla en rimlig ersättning. Det säkerhetspolitiska läget har också över tid försämrats, och kravet på samhällets kontroll och styrning av kritisk infrastruktur i samhället är viktigare än någonsin. De basala infrastrukturfunktionerna fjärrvärme, elnät och fibernät är samhällskritiska funktioner i kommunkoncernens beredskap. Den sammantagna bedömningen är därför att arbetsprocessen kring ett breddat ägande avbryts.”

Breddat ägande

Eskilstuna Kommunföretag AB har genom ägardirektiv haft i uppdrag att under år 2023 ta fram en förstudie avseende för- och nackdelar med ett så kallat breddat ägande av Eskilstuna Energi & Miljö AB (EEM). Förstudien visade på förutsättningar för ett breddat ägande för verksamheterna inom värme, elnät, stadsnät och elhandel. En förutsättning var att Eskilstuna Kommun, direkt eller indirekt, fortsatt skulle ha minst 51 procent av ägandet, och där med den fulla demokratiska kontrollen.

Frigöra kapital

Syftet med ett breddat ägande var att frigöra kapital till kommunkoncernen, och i december 2023 togs beslut i Kommunfullmäktige att gå vidare i processen. Nu under våren har en extern värdering av berörda verksamheter genomförts samtidigt som ett parallellt arbete inleddes för att analysera påverkan av ett breddat ägande på Kommunens verksamheter, ekonomi samt Kommunens invånare och företag.

Utifrån ett successivt förändrat omvärldsläge med lågkonjunktur och försämrat säkerhetsläge är den sammantagna bedömningen att processen kring ett breddat ägande avbryts.”

Det slutgiltiga beslutet att inte gå vidare i processen kommer att beslutas av Kommunfullmäktige.

Läs också:

Eskilstuna: Namninsamling för att stoppa utförsäljningen av EEM

You May Also Like