Nej till vindkraft vid vår kust tycker Moderaterna i Kävlinge kommun.

Varför kommunalt veto mot vindkraftverk, men inte mot friskolor?

Vi ser hur det kommunala vetot stoppar planerad utbyggnad av vindkraftverk. Det är främst i borgerligt styrda kommuner man utnyttjar rätten att säga nej.

Det är främst Moderaterna, men även KD, som driver kampanjer mot vindkraften. Ibland med fejkade bilder där man lagt in havsbaserade vindkraftverk alldeles invid badplatser för att skrämma folk och för att understryka hur idiotiskt det är med vindkraft. (se lästips och bilder)

Nu har Svensk Vindenergi kommit med statistik för 2022 som visar att 73 procent av de tilltänkta landbaserade vindkraftverken stoppats av det kommunala vetot.

Svensk Vindenergis statistik för åren 2020–2022 visar att i södra Sverige stoppades 681 verk (87 procent). Motsvarande siffra för kommuner i norra Sverige visar att man stoppade 340 vindkraftverk (52 procent).

“Det är allvarligt att kommuner säger nej så ofta – vi har inte tid med det. Det är bråttom på riktigt om vi ska ha en chans att hejda klimatförändringarna”, säger Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor på Svensk Vindenergi.

Motiven att säga nej är ofta estetiska, att det är fult med vindsnurror och att ljudet är störande Men också att det påverkar djurlivet, till exempel i renbetesland.

Naturligtvis är det så att det finns lokalisering av vindkraftverk som illa valda av olika anledningar. Men ofta bygger nej-sägandet på att politiska grunder, och att de som säger nej hellre vill har utbyggd kärnkraft, och allt det för med sig av risker, inte minst gällande förvaring av det radioaktiva avfallet.

Allt har fördelar och nackdelar. Vindkraftverk har de nackdelar de kan medföra. Kärnkraft med urangruvor, radioaktivt avfall och svåra konsekvenserna vid ev. olyckor.

Andel av elproduktionen 2021. Källa Energimyndigheten.
Tabell: Andel av energiproduktionen 2021 – Källa Energimyndigheten
Vattenkraft 43%
Kärnkraft 31%
Vindkraft 16%
Konventionell värmekraft 9%
Solkraft 1%

Nu talas det om att ändra det kommunala vetot så att intressenter får klarare besked i ett tidigare skede, så att inte bygget kan stoppas i sista stund när planerna är långt framskridna.

En enkät som SVT gjort visar att samtliga riksdagspartier vill behålla det kommunala vetot. Men C och V vill se vissa förändringar. (se lästips)

Sex av åtta riksdagspartier vill ha kvar kommunalt veto för vindkraft – Skärmklipp från SVT/Sameradion.

“Vänsterpartiet vill öka acceptansen för vindkraft genom att lagstifta om en produktionsbaserad ekonomisk ersättning som går till de lokalsamhällen där vindkraft byggs”.

Man kan jämföra med Finland där ägare till vindkraftverk betalar hela fastighetsskatten till den kommun där vindkraftverken finns.

När det gäller vindkraftverk i norra Sverige vill V och C se vissa förändringar av den kommunala vetorätten med tanke på rennäringen. Och Gällivare skogssameby vill införa ett samiskt veto.

Eftersom elproduktionen är av riksintresse kan man fundera över om kommunerna ska ha oinskränkt rätt att kunna stoppa utbyggnaden av vindkraften.

Ingen kommunal vetorätt mot friskolor

Man kan ju jämföra med hur det ser ut när det gäller friskolor och när friskolekoncerner vill öppna skolor i kommunerna.

I dag är det kommunerna som är huvudansvarig för sin skolorganisation. Samtidigt är det staten, genom Skolinspektionen, som beslutar om tillstånd och nyetablering av fristående skolor.

Då finns inget kommunalt veto. Det spelar inger roll hur många och välgrundade argument en kommun har för att säga nej. Kommunerna får endast yttra sig, komma med synpunkter, men det är Skolinspektionen som bestämmer.

Det finns många exempel på när kommuner “påtvingats” friskolor. Friskolor som sedan ska finansieras av den kommunala skolpengen.

Frågan om kommunalt om nyetablering av friskolor veto har varit aktuell tidigare. Så vitt jag kan förstå av det uppgifter jag hittat är det i nuläget bara Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vill ha ett kommunalt veto.

Tidigare var Sverigedemokraterna av samma mening, men de har nu svängt i den frågan.

Frågan kvarstår obesvarad.

Trots att elproduktionen är ett riksintresse har vi ett kommunalt veto. Ett veto som nu stoppar den stora merparten av planerad vindkraft.

När det gäller skolan, där kommunerna har huvudansvaret, finns ingen vetorätt. Staten (Skolinspektionen) kan påtvinga kommunerna friskolor mot deras vilja.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like