Uppföljning av beslut i Socialnämnden att lägga ner två stödboenden i Eskilstuna

Det har varit strid och svarta rubriker angående att Socialnämnden i Eskilstuna vill lägga ner två stödboenden. (se lästips)

Vid sammanträdet i nämnden 23 maj reserverade sig både Vänsterpartiet och Centerpartiet mot beslutet. eFOLKET har tidigare publicerat den skriftliga reservationen från Sebastian Nygren (V).

Eftersom de två reservationerna inte fanns med i Socialnämndens protokoll, fick jag kontakta Socialförvaltningen för att få ta del av de båda skriftliga reservationerna.

Eftersom även (C) reserverade sig vill vi i eFOLKET återge den Centerpartistiska reservationen i dess helhet:

RESERVATION

Ärende 4: Effektiviseringar i vuxenvården

  • Centerpartiet yrkar avslag på beslutspunkt 1 och 2

Centerpartiet reserverar sig med följande motivering:

“Nedläggning av boendet Kvinnobo och stödboendet Klostergatan kommer, som det står i utredningen, minska möjligheterna för vård på hemmaplan. Om beläggningen på Kvinnobo är för låg föreslår vi en nedskärning av antalet platser i stället för hel nedläggning. Att samla stödsökande kvinnor med samsjuklighet i nära anslutning till eventuella förövare är inte förenligt med god vård.

Att inte heller ta i beaktande de redan idag långa köerna in på boendet Pelaren, som sägs vara det alternativa boendet för dessa målgrupper, är oansvarigt och kommer till största sannolikhet leda till ökade kostnader för externa placeringar.

Ambitionen att öka familjehemsvården för unga vuxna stödsökande är beundransvärt men; i realiteten kommer det inte att vara genomförbart utan massiva insatser att locka nya familjehem och dessa placeringar kommer kräva höga nivåer på ersättning. Dessa ökade merkostnader finns inte med i underlaget för beslut.”

23-05-23

—Malin Krusberg, Centerpartiet

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like