Foto: Wikilmages / Pixabay.

Hans Norebrink: Rena raser? Glöm det!

För det första. Som ett vetenskapligt faktum. Förr fanns det andra mänskliga raser. Som neanderthalare, denisovaner och Homo floresiensis (“hobbitar”). Men de överlevde inte. Alla dog ut (eller utkonkurrerades av oss). Idag finns bara kvar vi moderna människor – Homo sapiens. Alla vi nuvarande människor på jorden utgör en och samma ras!

Alla “människosorter” förr och nu utgör en djurart. En art kan delas in i olika underarter eller raser – som skiljer sig åt på olika sätt. Neanderthalarna, denisovanerna, “hobbitarna” och vi Homo sapiens var då samma människoart, men tillhörde olika raser.

Nu finns det alltså bara en ras kvar, den moderna människan. Och eftersom ras/underart är ett sätt att dela in en djurart, blir det ju i nutid meningslöst att prata om människoraser. Människan Homo sapiens är en djurart som idag saknar flera underart/raser (två begrepp som delvis sammanfaller). Moderna människor är alltså samtidigt och överlappande en art och en underart/ras.

Lika varandra

Modern forskning visar också att vi människor överallt på jorden är mycket lika varandra. Det är svårt att med hjälp av generna försöka dela upp oss i ett slags “under-under-arter”/“under-raser” (mina uttryck). De små yttre skillnaderna, som hudfärg, motsvaras sällan av inre skillnader.

Forskarvärlden har olika åsikter och gör nya fynd. Vad jag förstår kan kanske vissa små luddiga gränslösa kluster eller ansamlingar av människo-grupper anas. Eventuellt motsvarande den traditionella indelningen i “vita” (européer-araber-indier), “gulbruna” (östasiater och indianer) och “svarta” (afrikaner söder om Sahara).

Men skillnaderna inom gruppen subsahariska svarta (söder om Sahara) är större än eventuella skillnader mellan Afrika-Europa-Asien. Och individskillnaderna är lika stora som gruppskillnaderna. Överhuvudtaget har den genetiska forskningen visat att vi alla på jorden är mer lika varandra än vad vetenskapspersonerna länge trodde.

Forskningen visar inga tydliga människogrupperingar. Snarare gradvisa luddiga övergångar, och blandningar av populationer. Alla vi människor har också några procent neanderthal- och denisovagener i oss. Vi människor har alltså haft sex över alla gränser, i alla tider, och med andra folk och raser. Vi har blandat oss rejält.

Rasblandat sex

Dessutom har det stärkt oss Homo Sapiens att “rasblanda” oss med exempelvis neanderthalare. Vi har fått deras skydd mot kyla och europeiska smittsamma sjukdomar. Vi var ju alla afrikanska invandrare i ett Europa neanderthalarna redan hade anpassat sig till. “Rasblandning” är således bra och stärkande!

Forskningen går alltså hårt åt all slags rasism. Det finns inga “raser”. Och framförallt inga “rena raser”. Inga överlägsna eller underlägsna raser. Ingen anledning att i längden organisera sig efter oviktig ytlig hudfärg. Snarare är det klassorganisering som på sikt är det effektivaste medlet för kollektiv mobilisering och kamp.

Fast ibland är etnisk och nationell frihetskamp viktigast, som i Ukraina idag. Kombinerad klass-social och etnisk-nationell kamp har visat sig särskilt framgångsrikt. Se Vietnam och alla andra sociala och nationella befrielserörelser i syd.

Nu lär ju inte fakta omvända rasister. Men bortsett från vissa uppenbara politiska framgångar för rasister, främlingsfientliga, fascister, invandringsmotståndare och högernationalister, så pågår alltså sedan länge och i det tysta en växande för raspopulisterna hatfull utveckling; “rasblandning”. Äktenskap och barn över gruppgränserna. Den bästa “samintegration” man kan tänka sig. Och en pågående folkblandning som inte går att stoppa. Mer sex över gränserna är en irreversibel ostoppbar process (tack och lov).

Det kan förhoppningsfullt göra övergångarna mellan olika folkgrupper mer flytande, när fler och fler blandar sig över alla etniska och andra gruppgränser. På sikt kan det bli meningslöst att dela in människor i olika gruppkategorier. Istället för att etniska identiteter cementeras, så kan de lösas upp. Vi blir alla individer och medborgare i “färgglada” nationer istället. Hudfärg blir oviktigt.

Hans Norebrink,
arbetare som jobbat med integration på jobbet.

  • Homo sapiens mötte neanderthalare och denisovaner i Europa och Asien. De blandade sig över “underartsgränserna” & ”rasgränserna. Men de svarta som var kvar i subsahariska Afrika (söder om Sahara) mötte inte de andra underarterna/raserna. De blandade sig inte med dem. Vita rasister ser sig som den rena påhittade “vita indoeuropeiska europeisk-indisk-ariska rasen” (vita araber ingår inte i denna fantasi).
    Men deras ras-uppfattning är fel, och de är själva rasblandade (underartsblandade), vilket är det värsta nazister vet. Till råga på allt är det den ras (underart) de ser som lägst stående – de svarta – som är i stort sett renrasig. Rasism är alltså gamla överspelade fantasier. Historiens soptipp väntar förhoppningsfullt nassarna.
  • Om rasismen är starkare än klasskänslan kan förstås de drabbade kortsiktigt kampmässigt behöva identifiera sig med sin “ras” och sin etniska identitet (som i USA). Men målet måste vara att arbetarklassen och folket – oavsett hudfärg – står enade mot kolonialism och kapitalism.
  • Jag använder det biologiska artbegreppet, det finns andra. En art utgörs här av de individer som kan få fertila barnbarn med varandra. Ta exempelvis hästar och åsnor. De kan få en infertil avkomma; mulan. Den kan i sin inte få föl. Det visar att hästar och åsnor är skilda djurarter.
  • Om det nu skulle vara så att det finns tre stora mänskliga under-under-arter (under-raser), vita svarta och “gula”, så bör man även räkna in två andra grupperingar som under-under-arter (under-raser); melanesisk-aboriginska svarta i Oceanien, och bruna khoisanfolk i södra Afrika. Indianerna kommer från Östasien och ingår i den “gulbruna” under-under-arten & under-rasen ­– plus ett nyupptäckt tidigt tillskott från Västsibirien av den vita under-under-arten (under-rasen).
    Rasister har pekat på att den svarta gruppen i Oceanien (norra Australien, Nya Guinea, Melanesien) har mer denisovagener än andra människor idag, vilket skulle göra dem “sämre” på något sätt. Men av den tanken följer ju logiskt att de “renrasiga” svarta är den bästa rasen!
  • Den mänskliga djurarten omfattar sammanfattningsvis fyra underarter eller raser. Bara en underart/ras finns kvar: Vi moderna Homo sapiens. Möjligen kan vi nutida moderna människor vagt, blandat och med små skillnader delas in i svarta, vita, gula, samt brungula khoisan i Botswana, och Oceanien-svarta under-under-arter (svarta folk finns även i Sydostasien).
  • Jag har använt det “folkliga” begreppet “ras” i anti-rasistiskt syfte – för att förklara enklare. Ordet har dock missbrukats och många anser att det borde undvikas. Eftersom det bara finns en “ras” kvar är ras/underart onödiga ord. Däremot kan det behövas ett ord för under-under-art/under-ras, de vaga grupperingar som kan anas. Folkansamlingar? Storfolk? Folkkluster? Färggrupper? Världsdelsgrupper?

You May Also Like