Den enda gamla tallskogen som finns kvar i landskapet öster om Eskilstuna. Foto: Michael Lander

Ska Hugelstaskogen kunna räddas?

Det av byggjätten PEAB-ägda dotterbolaget Swerock vill omvandla ett berg i Hugelstaskogen öster om Eskilstuna till en bergtäkt. Det betyder att berget under 25 års tid kommer att grävas ur. Det utvunna materialet ska användas till betongtillverkning och vägbyggen. Man beräknar att bearbetningen ska pågå i cirka 25 år. Berget kommer att försvinna – vad som kommer att återstå är ett 10 meter djupt hål som ska vattenfyllas.

Ägare till skogsområdet är det statliga Sveaskog som vill arrendera ut själva det för bergtäkten aktuella området till PEAB. Men många protesterar mot Swerocks planer. Det handlar om boende i området, föreningar som nyttjar det unika området och enskilda som använder det för sin rekreation. Också flera politiska partier och kommunledningen i Eskilstuna motsätter sej exploateringen.

Månghundraårig tallskog kommer att försvinna

Det handlar om hällmarksskog 75 meter över havet. En naturskog. Kommunen har velat köpa området från Sveaskog, men det har inte lyckats. Den exploaterade ytan kommer att uppgå till 28 hektar. Det handlar om månghundraårig tallskog som kommer att försvinna och därmed miljö för många arter . Det gäller fåglar som spillkråka, talltita, tjäder och berguv. Liksom lavar som tagellav, skägglav, fönsterlav och renlav. Nedanför berget finns sumpskog som med all sannolikhet kommer att försvinna. Även där lever fridlysta arter som grodor.

Närboende och friluftsfolk känner förtvivlan

Swerock vill utvinna 500.000 ton bergmaterial per år. Planerna har väckt förtvivlan hos närboende och friluftsfolk. Eskilstuna Kommun är som sagt negativ till planerna, men det är inte kommunpolitikerna som bestämmer. Beslutet kommer att fattas av Mark och Miljödomstolen inom Nacka Tingsrätt. Förhandlingarna pågår nu under denna vecka i Eskilstuna på Hotell Elite (Stadshotellet, Havet), den 2 och 3 februari. Den 3 februari klockan 13:00 till 16:00 hålls “Syn på plats”, alltså i Hugelstaskogen. De som kan närvara och kanske också framföra sina synpunkter är välkomna. Det gäller också på Elite Hotell samma dag mellan 09:00 och 12:00.

Facebookgrupp

Den som vill veta mer och kanske också aktivera sej kan om man har möjlighet gå in på  Bevara Hugelstaskogen på Facebook.

You May Also Like