Den enda gamla tallskogen som finns kvar i landskapet öster om Eskilstuna. Foto: Michael Lander.

Eskilstuna Kommun vill utreda naturreservat i Hugelsta!

Eskilstuna Kommun anser att det finns goda skäl att utreda om naturområdet vid Hugelstaberget ska bli ett naturreservat. Nu i veckan tog Kommunfullmäktige ett beslut som förbjuder en rad åtgärder och ingrepp i området under tiden som en utredning för naturreservat pågår.

Området vid Hugelstaberget, som är omkring 86 hektar stort (se bilderna  längst ner i artikeln) är aktuellt för en pågående tillståndsansökan för bergtäkt. Något som vi på tidningen eFOLKET tidigare skrivit om. Eskilstuna Kommun har tydligt framfört att det inte är lämpligt att etablera täkten i området. Som främsta skäl har kommunen angett närheten till bostadsområden och områden som pekats ut som viktiga för stadens fortsatta utveckling.

Stora och skyddsvärda naturvärden i området

– Eskilstunabornas engagemang för detta naturområde är stort. Det väger tungt. Det har också klargjorts att det finns oerhört stora och skyddsvärda naturvärden i området. Eskilstuna behöver områden för rekreation, natur och djurliv och precis som tidigare generationer tänkt med områden som Vilsta och Kronskogen så finns tungt vägande skäl att med bred politisk enighet gå fram med detta beslut. Då kan vi grundligt utreda vilka skyddsvärda arter det handlar om innan ett naturreservat kan bildas, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Under tillståndsansökans gång har det nu kommit till kommunens kännedom att området innehåller höga naturvärden och att området har stor betydelse för friluftslivet. Kommunen har nyligen gjort en förnyad inventering av regionala naturvårdsintressen som visar på att området innehåller mycket höga naturvärden.

Till glädje för friluftslivet

– Kommunen har i hela processen lyft vikten av att staden kan fortsätta utvecklas österut från stadsdelen Odlaren i enlighet med översiktsplanen. En bergtäkt skulle sätta stopp för det. Nu, när det framkommit att det dessutom finns höga naturvärden i området, måste vi få tid att utreda om det kan ligga till grund för ett naturreservat som dessutom kan vara till glädje för det rörliga friluftslivet i ett växande Eskilstuna, säger Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna.

Sammantaget är området av sådant intresse för friluftsliv och naturvård att området bör skyddas mot åtgärder som riskerar att skada dess värden under den tid som mer fördjupade undersökningar genomförs.

Ingrepp i området tillsvidare förbjudet

Eskilstuna Kommun vill nu utreda området Hugelsta för naturreservat och har därför tagit beslut om ett interimistiskt förbud, vilket betyder att det är ett tillfälligt förbud för vissa åtgärder i området. Förbudet innebär att det i avvaktan på beslut om naturreservat bland annat blir förbjudet att avverka och gallra skog och inte heller tillåtet att schakta, gräva, spränga eller anordna upplag i området.

Beslutet som nu tagits kommer att börja gälla omgående.

You May Also Like