Lärarna Stefan Hallberg och Jim Eriksson menar att förslaget att flytta el-programmet är obegripligt och uppenbart ogenomtänkt. Foto: Rolf Waltersson.

Rekarnegymnasiet: Flyttförslag har väckt förvåning och bestörtning på el-programmet

Den 14 maj fick personalen och eleverna på Rekarnegymnasiets el-program veta att gymnasieförvaltningen i Eskilstuna förordar en flytt av utbildningen till Zetterbergs-gymnasiets lokaler.

Beslut skall tas i kommunens gymnasienämnd den 13 juni.

– Vi ser initiativet som synnerligen märkligt och uppenbart dåligt underbyggt, säger Stefan Hallberg, en av programmets lärare.

– Utbildningen här är synnerligen välfungerande. Lokalerna här på Rekarne är på alla sätt mycket bra och studieresultaten extremt goda. Utbildningen är yrkesförberedande och så gott som alla elever som går ut från programmet går direkt till arbete.

Stefan Hallbergs kollega Jim Eriksson vill också understryka att samverkan med övriga yrkesprogram på Rekarnegymnasiet är en viktig sak, och att även personalen på dessa program reagerat starkt mot det plötsligt uppkomna förslaget om flyttning av el-programmet.

Samtliga lärare på el-programmet är överens om att inga seriösa argument för en flytt redovisats från kommunstyrets och förvaltningens sida.

Gymnasienämndens ordförande Muhammed Tahsin (M) betonar i samtal med eFOLKET att det liggande förslaget fortfarande är ett så kallat tjänstemannaförslag, och att nämndens arbetsutskott i nästa vecka skall behandla förslaget och ta ställning till om det överhuvudtaget skall tas upp till beslut på nämndens möte 13 juni.

Tahsin förklarade också att han är införstådd med personalens och elevernas bestörtning, något som framgick vid en träff han och gymnasieförvaltningens chef Fredrik Karlsson nyligen haft med programmets lärare.

Han förklarade också att han är väl införstådd med de strålande resultat som el-programmet under en lång rad år uppvisat.

Inte heller till eFOLKET presenterade Tahsin några egentliga argument för att flytta programmet bort från Rekarne.

Det så kallade “uppdrag” från politikerna som tjänstemännen utgått ifrån innehåller två i det aktuella fallet relevanta punkter:

* Lokaler skall utnyttjas på ett effektivt och hållbart sätt.

* Gymnasieprogram och inriktningar ska fördelas så att de speglar skolornas profiler.

Mot bakgrund av dessa uppdragspunkter framstår flyttförslaget som obegripligt. Det är den mening som el-programmets samtliga lärare är överens om.

– Det hade varit väldigt bra om diskussioner med oss förts innan något förslag överhuvudtaget fästs på pränt, understryker lärarna på el-programmet i samtal med eFOLKET.

En möjlighet som lärarna och deras fackliga organisation Sveriges Lärare har är att begära en formell förhandling enligt MBL (Medbestämmandelagen). En rätt som den fackliga organisationen enligt lagen har i alla fall som handlar om en förändring som enligt de anställda är viktig.

You May Also Like