Foto: Jason Leung / Unsplash.com

Regeringens terroristlag – en eftergift för Erdoğan i det smutsiga spelet om NATO-medlemskapet

För att visa upp för Erdoğan att Sverige minsann är en pålitlig samarbetspartner i kampen mot terrorism, har regeringen nu antagit en ny terroristlag som man hoppas ska göra Erdoğan så nöjd att Turkiet godkänner Sverige som Nato-medlem.

Lagen har fått skarp kritik från flera remissinstanser, bland annat från Lagrådet och Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet pekar i sitt remissvar på flera brister i lagförslaget:

Särskilt i ljuset av att det saknas en tydlig definition av vad som avses med terrorism. Därmed finns en risk att kriminaliseringen träffar delaktighet i organisationer på ett sätt som inte är avsett

Vidare skulle den, i händelse av ett auktoritärt styre, kunna användas för att förhindra delaktighet i vad som måste betraktas som legitima verksamheter och organisationer på ett sätt som idag är svårt att fullt ut överblicka”, skriver Advokatsamfundet.

I klartext betyder det. Det som en del stämplar som terrororganisation är för andra en befrielserörelse som strider mot en ockupationsmakt eller diktatoriskt styre för frigörelse och demokrati.

SOM REGERINGENS TERRORISTLAG SER UT HADE STÖD I SVERIGE FÖR FNL I VIETNAM OCH ANC I SYDAFRIKA BETRAKTATS SOM TERRORISTHANDLING OCH DÄRMED STRAFFBARA.

Just detta tar Lagrådet upp i sitt remissvar under rubriken “Särskilt om motståndsrörelser” när man kräver tydlighet i lagstiftningen:

“Organisationer vars verksamhet antagligen skulle ha träffats av definitionen i 4 § av terroristbrott är de dåvarande frihetsrörelserna i södra Afrika, däribland African National Congress (ANC) i Sydafrika under den tid som organisationen arbetade mot apartheidsystemet…

Även Front National pour la Libération du Sud Viét Nam (FNL), som stred mot bl.a. regimen i dåvarande Sydvietnam (även mot USA under Vietnamkriget. Min anmärkning), torde ha träffats av definitionen på terrororganisationer…

Såväl frihetsrörelserna i södra Afrika som FNL-rörelsen hade många sympatisörer i Sverige som samlade in pengar, tillhandahöll lokaler för möten, ordnade studiecirklar och gjorde propaganda för dessa rörelser. Som Lagrådet förstår det hade dessa personers handlande varit straffbart enligt föreslagna 4 a §…, skriver Lagrådet.

Det var den tidigare S- MP-regeringen som 2017 tillsatte utredningen om översyn av terroristlagen. Den nuvarande regeringen har tagit över frågan och vill nu ha mycket mer långtgående lagändringar att visa upp för Erdoğan. Ungefär som katten som kommer hem med den nyfångade råttan för att visa för husse och matte hur duktig den varit.

Den nya terrorlagen, som är tänkt att gälla från 1 juni i år, har i nuläget fokus på främst PKK. Men även YPG, den kurdiska milisen som framgångsrikt bekämpade terrororganisationen IS, finns med på Erdoğans terrorlista. Så frågan är om regeringen går Erdoğan tillmötes genom att stämpla YPG som terrororganisation.

När det gäller PKK så finns det också delade meningar.

EU-domstolen har vid ett par tillfällen uttalat att PKK bör strykas från EU:s terrorlista:

EU:s näst högsta domstol sade på torsdagen nej till att inkludera den kurdiska organisationen Kurdistans Arbetarparti (PKK) på unionens terrorlista. Enligt domstolens förstainstansrätt har EU inte på ett nöjsamt sätt motiverat beslutet att föra upp PKK på listan över grupper vars tillgångar ska frysas som ett led i kampen mot terrorism”, skriver Svenska Dagbladet, 3 april 2008.

EU:s klassning av PKK som terroristorganisation är synnerligen svajig. EU-domstolen har tagit bort dem från EU:s lista över terroristorganisationer vid två tillfällen, men på grund av juridiska teknikaliteter så gällde borttagandet bara retroaktivt och inte för framtiden”, skriver Daniel Carnestål, Asylbyrån, i en Tweet 20 maj 2022.

Kan lägga till att Nelson Mandela och ANC var terroriststämplade av USA fram till 2008.
När Mandela fick Nobels fredspris 1993 hade han USA:s terrorstämpel på sig, vilket är helt absurt.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like