Foto: Cole Stivers / Pixabay

Priset för ojämlikhet och bestående utanförskap är väldigt högt!

Att se till långsiktiga ekonomiska resultat, och inte bara kortsiktiga, är väldigt viktigt när man ska slå fast kommunala budgetar. Det handlar primärt om att fördela skattemedel på ett sätt som ger alla invånare möjligheter till välfärd och utveckling.

Forskning har konstaterat att det är mycket bättre att bekämpa ohälsa genom att arbeta förebyggande än att försöka reparera redan uppkomna skador.

Därför bör kommuner ta ansvar för att alltid analysera och konsekvensbedöma beslut som påverkar folkhälsan. Att krypa undan det kommunala ansvaret genom hänvisningar till riksdagen kan likställas med retoriken att hävda samhällets avsaknad av ansvar genom att lägga skulden skulden på den enskilda individen.

Med det sagt är långsiktiga, förebyggande och framåtsyftande investeringar inom skolan och vården mycket bättre än att arbeta  först hand kurativt.

Paragraferna i regeringsformen 1974:152 om rätten till arbete, bostad, utbildning, omsorg och  trygghet ska ingen riksdag kunna strunta i. Inte heller kommunerna! Detta borde rimligtvis alla kommunalpolitiker vara införstådda med. Det är dags att leverera i enlighet med det ansvar som åligger Er, kommunala politiker i Eskilstuna!

Att minska ojämlikhet är oerhört viktigt ur folkhälsosynpunkt. Att undvika kortsiktiga prioriteringar som försämrar folkhälsan bör därmed vara något helt uteslutet i varje kommunal förvaltning. Utanförskap måste kraftfullt bekämpas. Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson (2018), kostar utanförskap i förorterna många miljarder. Därför är det obegripligt, omöjligt att förstå, hur ansvariga för ekonomiska besparingar kan försvara ekonomiska begränsningar som inte genererar hälsovinster utan istället  hälsoförluster.

Att göra nedskärningar på med ekonomiska motiv skyddsfaktorer som utbildning  är enligt Skolverket är inte bara motbjudande utan saknar också hänsyn till välfärdskonsekvenser och sociala långtidsperspektiv. Och, Eskilstuna kommun, det strider mot såväl barnkonventionen och skollagen!

@ettgenomskinligtliv

You May Also Like